عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

عناصر کلیدی انتخابات

امروزه انتخابات ابزار مشارکت سیاسی می باشد که با توسعه آن شهروندان می توانند اراده خود را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین تأثیر آفرینان سیاسی اعمال می کنند.  با این تفاصیل، انتخابات به گونه اخص ابزاری می باشد، برای تجلی اراده مردم در سرنوشت کشور خود با انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و تأثیر آفرینان حکومت های محلی.  در دنیای امروز بهترین شیوه توزیع قدرت به وسیله انتخابات انجام می شود.  عناصر کلیدی انتخابات عبارتند از:

برگزار کنندگان: عموماً نهادهای دولتی هستند که برگزارکنندگان انتخابات در حیطه وظایف آنهاست.

انتخاب شوندگان: افراد واجد صلاحیت که نامزدی خود را در چارچوب قوانین و مقررات برای تصدی پست اداری به گونه رسمی یا غیررسمی اعلام می کنند.

انتخاب کنندگان: شهروندان واجد شرایط رأی دادن که برای واگذاری قدرت و انتقال آن به نامزدهای انتخاباتی، وارد عرصه انتخابات می شوند.

ضوابط انتخاباتی: قواعدی هستند که برای چگونگی برگزاری انتخابات، شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و مانند اینها وضع می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زمینه انتخابات: شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حاکم در زمان انتخابات(رهنورد، 1389:16).            در واقع مشارکت مردم در انتخابات، چگونگی ارتباط متقابل جامعه و دولت را به نمایش می گذارد.  پس  می توان گفت، تحصیل مشروعیت یک نظام سیاسی به اعتبار آرای شهروندان می باشد، که از طریق فرآیندی تحت عنوان انتخابات صورت می پذیرد، لذا نقطه هر قیمومت سیاسی منوط به گذر از نظام و فرآیند گزینش کارگزاران سیاسی می باشد.  بدین ترتیب از انتخابات به عنوان ابزاری با کارویژه های زیر می توان نام برد:

نهادینه سازی قدرت.

مشروعیت بخشی به قدرت.

بازسازی و اصلاح هرم قدرت سیاسی.

خلق فضایی به مقصود تضارب آرا و اندیشه ها.

ابزاری برای بازسازی و ترمیم مشروعیت سیاسی در مقاطع مختلف یک نظام سیاسی(رهنورد، 1389:16،17).

2-13- داده های انتخاباتی

روش های تحلیل که در مطالعه نتایج هر گونه انتخاباتی کاربرد داشته باشند به سطح جزئیات داده های چاپ گردیده و منعکس در نتایج، وابسته می باشد.  این عملکرد تا حدودی مرتبط با قانون انتخاباتی می باشد.  ماهیت این قانون تعیین کننده مجموعه داده ای حداقل می باشد که بایستی در جهت نشان دادن طریقه و پیامدهای حاصل از آراء مأخوذ به رأی دهندگان، در دسترس عموم قرار گیرد.  صرفنظر از نوع جزئیات قانون انتخاباتی ، ناحیه انتخاباتی واحد اصلی اطلاع رسانی در خصوص نتایج انتخابات می باشد.

می توان دو دسته از داده ها را متصور گردید که در راستای تحلیل های جغرافیایی از انتخابات مورد بهره برداری قرار می گیرند.  نخست مدارک و منابع به دست آمده از طریقه رأی گیری که از طریق واحد های فضایی قانونی در دسترس قرار می گیرند و دوم نتایج پروژه های مطالعاتی نمونه پیرامون لیست های حزبی و رفتار انتخاباتی.  دسته اول به مجموعه های جمعیتی و دسته دوم به افراد تصریح دارد(تایلور، 1386: 55-54).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه