تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

کارکردهای مشارکت سیاسی

از زمانی که پایه های قدرت سیاسی در حوزه جوامع استقرار یافته می باشد، مشارکت و به عبارت بهتر، مداخله مردم در تصمیم گیری های سیاسی تحت عنوان مشارکت سیاسی به عنوان یک متغیر مهم در طریقه پویایی جوامع مورد توجه و تأمل فراوان قرار گرفته می باشد.  جامعه شناسی سیاسی نیز با بهره گیری از رویکرد های طرح شده در این رشته، به دنبال تشخیص بسترهای اجتماعی مشارکت ساز و در صدد تبیین و تفسیر چگونگی مشارکت سیاسی به خصوص در قالب رفتار انتخاباتی در جوامع مختلف می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جامعه شناسی و گرایش جامعه شناسی سیاسی در آغاز به مقوله هایی نظیر قدرت، سیاست و به خصوص دولت توجه خاصی نداشت و تمرکز مباحث جامعه شناسان اولیه، حول محور جامعه و نیروهای اجتماعی بود.  زمینه مشارکت سیاسی به خصوص در قالب رفتار انتخاباتی به عنوان یکی از مبحث جامعه شناسی سیاسی، قدمت چندانی ندارد.  از آن جا که تحلیل رفتار انتخاباتی نیازمند شناخت زمینه هاست و دیدگاه های طرح شده در جامعه شناسی به شناسایی بسترها پرداخته و متغیرهای متفاوتی را در تبیین و تفسیر فعالیت های نیروهای اجتماعی اظهار کرده اند، می توانند ما را به صورت غیرمستقیم در تصویرسازی واقعیت مشارکت سیاسی در فرایند انتخابات یاری نمایند(دارابی، 1388: 308)

در مشارکت سیاسی مسأله این می باشد که چه عواملی مردم را به شرکت در انتخابات برمی انگیزد؛ اما در بحث رفتار شناختی رأی دهندگان پرسش اساسی این می باشد که چه عاملی باعث می گردد رأی دهندگان به این تصمیم برسند که به حزب یا شخص خاصی رأی دهند(ایوبی، 1377: 16).  مشارکت سیاسی انتخاباتی همواره دارای سه جزء جدا نشدنی می باشد: انتخاب شوندگان، انتخاب کنندگان و برگزار کنندگان می باشد و براساس جوهر راستین جامعه شناسی کارکردهای عیان و پنهان و همچنین پیامدهای پیش بینی نشده مشارکت سیاسی را می توان این چنین تشریح نمود:

الف ) کارکردهای عیان

از بعد انتخاب شوندگان:

گزینش شدن برای تصدی پست سیاسی .

کسب قدرت و مشروعیت برای تحت تأثیر قرار دادن خط مشی های سیاسی حکومت براساس عقاید و نظریات خود.

از بعد انتخاب کنندگان:

–  برقراری ارتباط سیاسی با نخبگان سیاسی حاکم و غیرحاکم.

– اعمال نظر مستقیم و مخفی (رأی دادن).

3-  از بعد برگزار کنندگان:

–  کسب مشروعیت سیاسی.

– باقی ماندن در قدرت در حال و آینده(دارابی، 1388: 11-310).

ب) کارکردهای پنهان

از بعد انتخاب شوندگان:

ایجاد نوعی نظارت بر خود ؛ چراکه حداقل در صورت عملکرد منفی ، مورد پذیرش مجدد قرار نمی گیرند.

کوشش برای حفظ و گسترش پایگاه اجتماعی – سیاسی خود در آینده.

ایجاد انگیزه برای تحولات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در جامعه.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه