تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

انتخابات

انتخابات فرآیندی می باشد که طی آن مقامات اداری در سطوح ملی یا محلی با در نظرگرفتن ضوابط معین از طریق مراجعه به آرای شهروندان برگزیده می شوند(رهنورد، 1389: 15-16) در فرهنگ لغت معین انتخابات عبارت می باشد از برگزیدن چیزی و یا کسی برای کاری و یا برگزیدن شخصی برای ریاست جمهوری، برای مجلس، انجمن شهر و…  می باشد(معین، 1385: 263) به تعبیری انتخابات مجموعه عملیاتی می باشد که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده می باشد.  از این دیدگاه انتخابات به معنای فنون گزینش و شیوه های مختلف تعیین فرمانروایان و نمایندگان می باشد و ابزاری می باشد که به وسیله آن توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد(قاضی شریعت پناهی،1373: 679).

1-7-3- حوزه انتخاباتی

حوزه های انتخاباتی در حقیقت مناطق سیاسی اند که در مقام واحد های جغرافیایی سیاسی تأثیر آفرینی       می کنند(مجتهدزاده، 1381: 37).  پیش نیاز انتخابات و تعیین نمایندگان مردم، ترسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی با مرزهای مشخص و متناسب با ویژگی های جغرافیایی، پذیرش عمومی و قوانین انتخاباتی می باشد.  این محدوده های جغرافیایی در مقام بستری برای انتخابات نمایندگان در سطوح مختلف محلی،ناحیه ای و ملی، تأثیر قطعی بر ترکیب و کارکرد نهادهای سیاسی حکومت دارد(کاویانی راد، 1386: 481)

1-7-4- رأی دهندگان

از عناصر کلیدی انتخابات، انتخاب کنندگان(رأی دهندگان) می باشند؛ شهروندانی واجد شرایط رأی دادن که برای واگذاری قدرت و انتقال آن به نامزدهای انتخاباتی، وارد عرصه انتخابات می شوند(رهنورد، 1389: 16) مشارکت سیاسی انتخاباتی همواره دارای سه جزء جدا نشدنی می باشد: انتخاب شوندگان، انتخاب کنندگان و برگزار کنندگان می باشد(دارابی، 1388: 110)

1-7-5- ویژگی های جغرافیایی

محیط جغرافیایی از یک سو، عرصه کنش متقابل سازندگانی طبیعی می باشد که لایه زندگی را می سازند و از سویی، نیازها و توانش های مادی و معنوی بشر در پیوند با این عناصر امکان تأمین و بروز می یابند که نتیجه نهایی چنین فرایندهای پیچیده اجتماعی و بیوفیزیکی، شکل گیری پدیده فضاست که بنیاد دانش جغرافیا به شمار می رود.  فضا پدیده ای عینی و نسبی می باشد که از روابط متقابل عوامل و عناصر طبیعی و اجتماعی شکل می گیرد.  این عوامل در خلق ساختار فضایی و تبع عملکرد فضایی تأثیر بنیادی دارند.  بر این اساس، ارائه هر گونه تعریف از جغرافیا نمی تواند جدای از «سنت فضا» تعریف و عملیاتی گردد.  از این رو، جغرافیا علمی می باشد که به مطالعه پدیدارهای فضایی می پردازد.  پدیدارهایی که برساخته نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم به شمار می طریقه.  از چنین نظرگاهی می باشد که جغرافیا، پراکندگی، افتراق و باز ساخت مکانی- فضایی پدیده ها را در ارتباط با ساختار اجتماعی اقتصادی تبیین می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه