عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ویژگی های جمعیتی

واژه جمعیت ممکن می باشد به هر اجتماعى از افراد انسانی، در هر مکان، خواه به‌ گونه مستمر یا موقت، گفته گردد لیکن به‌عنوان تعریف نهائی، جمعیت تجمعى از افراد انسانى می باشد که در منطقه‌اى معین (روستا، شهر، شهرستان، استان یا کشور) به ‌گونه مستمر و معمولاً به شکل مجموعه‌اى از خانوارها زندگى مى‌کنند و پایگاه سیاسی، شرایط ملى و قومى واحدى دارند، اطلاق می گردد.  جمعیت از دو جنبه کمی و کیفی مورد توجه قرار می گیرد.  واژه جمعیت شناسی مترادف دموگرافی می باشد که از دو ریشه دموس به معنای مردم و گرافوس به معنای نوشتار یا نگارش گرفته شده می باشد.  معنای دقیق واژه دموگرافی که در بعضی از منابع جمعیتی نیز به کار رفته جمعیت نگاری می باشد که در زبان فارسی به جمعیت شناسی ترجمه شده می باشد.  به گونه کلی جمعیت شناسی علم مطالعه جمعیت های انسانی می باشد؛ اما تعریف جمعیت شناسی به صورت جامع و کامل عبارت می باشد از مطالعه علمی، توصیفی و تحلیل آماری ساختار و حرکات جمعیت های انسانی و همچنین مطالعه سیاست های  جمعیتی و روابط متقابلی که میان پدیده های جمعیتی و عوامل اقتصادی ،اجتماعی و زیستی هست

  • فرآیند اجرای پژوهش

مراحل اجرای این پایان نامه به این تبیین می باشد که آغاز مطالعات و مطالعه های اولیه انجام گردید و سپس متغیر وابسته و متغیر مستقل مشخص گردید و در ادامه به صورت پروپوزال ارایه گردید.  بعد از تصویب پروپوزال، برای پایان نامه پنج فصل در نظر گرفته و جمع آوری اطلاعات به صورت گسترده آغاز گردید و فصل های پایان نامه باتوجه به اطلاعات بدست آمده تکمیل گردید.  در نهایت با تجزیه و تحلیل اطلاعات و جداول تنظیم شده، فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت و نتایج مشخص گردید.

  • روش پژوهش

روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها از منابع موجود و مطالعات میدانی جمع آوری گردید.

1-9-1- روش گردآوری اطلاعات

جهت گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی و میدانی بهره گیری گردید.  اطلاعات مورد نیاز نیز با مطالعه متون، مقالات، کتب، نقشه و پایگاههای اینترنتی و با بهره گیری از روش فیش برداری حول محور موضوع مورد بحث جمع آوری گردید .

1-9-2- ابزار گردآوری

ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای به صورت فیش برداری، جدول و بانکهای اطلاعاتی می باشد.  همچنین جهت تهیه آمارهای لازم به استانداری، فرمانداری ها، ادارات و سازمانهای متولی و همچنین سایتهای اینترنتی مختلف مراجعه گردید. در مطالعات میدانی نیز به مصاحبه با افراد صاحبنظر و همچنین نظاره از محل مورد نظر بهره گرفته  گردید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه