عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • پیشینه پژوهش

مهمترین مطالعات انجام شده درزمینه پژوهش شامل موارد زیرمی باشد:

  • در پژوهشی که زهرا پیشگاهی فرد و رقیه شریفی چابکی در سال1390 تحت عنوان «مطالعه جغرافیای انتخابات در استان گیلان» انجام داده اند نتایج زیر حاصل شده می باشد: هرچند یکی از عوامل مؤثر در واگرایی، می تواند ساختار توپوگرافیک ایران باشد، مشارکت مردم استان گیلان در تمامی انتخابات برگزار شده بعد از انقلاب مانند انتخابات هشت دوره بالاتر از میانگین درصد مشارکت کل کشور بوده می باشد. همچنین منحنی مشارکت استان گیلان، انطباق زیادی با منحنی مشارکت کشوری داشته می باشد و این مسأله همگرایی فراوان مردم این استان با نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.  با در نظر داشتن گرایش جناحی نمایندگان در استان گیلان، بیشترین تأثیر و فعالیت را در طی این 8 دوره انتخابات پارلمانی جناح روحانیت(راست) داشته می باشد.  پس قدرت جناح روحانیت(راست) در پیشبرد اهداف خود در استان بسیار زیاد بوده و احتمال این که در آینده در استان گیلان جناح روحانیت تمامی قدرت و کرسی پارلمانی را در اختیار داشته باشد بسیار بالا می باشد.  چنان که در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تمامی کرسی پارلمان را در استان گیلان جناح روحانیت در اختیار داشت.  از سوی دیگر برای انتخاب شدگان و حامیان فعال آنها، جغرافیای انتخاباتی ابزاری غیرقابل چشم پوشی برای بهتر ارزیابی کردن منافع می باشد و شناخت دقیق تری از مناطق ارائه می دهد که به کارگیری کوشش در یک کار سیاسی عمیق، یا بسیج فعالان، یا وقت مبارزات انتخاباتی، برای تغییر تعادل در آنها مثمرثمرتر می باشد.  (پیشگاهی فرد، 1390، فصلنامه چشم انداز جغرافیایی)
  • در مقاله ای که علی دارابی در سال 1388 تحت عنوان «جامعه شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران» انجام داده اند ضمن نقد، ارزیابی و تحلیل مفهومی نظریات معطوف به انتخابات و رفتار انتخاباتی بر این مسئله تأکید دارد که رفتار انتخاباتی پدیده ای زمان پرورده ، زمینه پرورده و مکان پرورده می باشد. بدین خاطر نمی توان به فرا نظریه ای جهان شمول دست پیدا نمود که چرایی و چگونگی و محتوای رأی دهی در همه کشورهای جهان و حتی همه حوزه های انتخابیه درون یک واحد جغرافیایی را در سپهر آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.  به رغم حاکمیت سه الگو و رویکرد نظری جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی و روانشناسی سیاسی در تحلیل رفتار انتخاباتی در سراسر دنیا و با در نظر داشتن اینکه این دیدگاه ها به فضای گفتمانی، محیطی و زمانی جوامع غربی تصریح دارند هیچ یک از این دیدگاه ها به تنهایی قابلیت تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی را ندارد.  لذا تأکید بر هر کدام از این الگوهای نظری در تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی یک جانبه، خطا و گمراه کننده خواهد بود.  بر این اساس لازم است با جرح و تعدیل این دیدگاه ها و منطبق سازی آنها با مفروضه زمان پرورده و مکان پرورده بودن رفتار انتخاباتی در جامعه ایرانی به تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران اقدام ورزید.  (دارابی، 1388، فصلنامه سیاست خارجی)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه