تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • نتایج پایان نامه مریم بایی لاشکی در سال 1388 در دانشگاه تهران تحت عنوان «تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان مورد مطالعه حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس در انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی» بدین تبیین می باشد: در مطالعه رفتار انتخاباتی مردم در حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس در دوره هشتم مجلس شورا با بهره گیری از مطالعه میدانی و نیز با مطالعه نتیجه انتخابات در هر دو مرحله نتایج نشان می دهد که عواملی زیرا سوابق تحصیلی و کاری کاندیدا، اندازه و نوع تبلیغات کاندیدا، طرفداری شخصیتهای سیاسی و اجتماعی از بعضی کاندیداها و مهمتر از همه بومی بودن کاندیداها در تعیین نوع رفتارانتخاباتی مردم بسیار موثر بوده می باشد و پیش روی بعضی از فرضیات مانند تأثیر احزاب در رفتار انتخاباتی مردم رد می گردد زیرا نشان می دهد احزاب تأثیر چندانی در شکل دهی رفتار مردم نداشته می باشد. کاندیداها نیز در جریان تبلیغات انتخاباتی خود کمتر بر وابستگی حزبی خود تاکید داشتند و بیشتر به سوابق کاری و تحصیلاتی و تواناییهای خود تصریح می کردند.  پس رفتار انتخاباتی مردم این حوزه بیشتر تحت تاثیر شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر این منطقه می باشد (بایی لاشکی ،1388).
  • در پایان نامه ای که مصطفی کاوئی در سال 1383 در دانشگاه دانشگاه تهران تحت عنوان «مطالعه جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری دوره هشتم مطالعه موردی استان اصفهان» انجام داد به تحلیل و ارزیابی رفتار انتخاباتی مردم اصفهان و عواملی که برآن تأثیر دارند، پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که تصمیم گیریهای مردم در سطح استان در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری از معیارهای خاص خود پیروی می کند و علیرغم آنکه احزاب در فرآیند انتخابات تأثیر بسیار مؤثری دارند؛ اما در تصمیم گیری های مردم در این استان احزاب تأثیر بسیار کمی دارند.  همین گونه نوع اشتغال به نوبه خود می تواند در جریان انتخابات و مشارکت سیاسی آنها تأثیرگذار باشد.  در نهایت به گونه قطع به این نتیجه رسیدند که گرایش ساکنان این استان در تمام شهرستان ها رفتاری ثابت می باشد(کاوئی، 1383).
  • مراد کاویانی راد در سال 1386 مقاله ای که تحت عنوان «جغرافیای انتخابات» انجام داد نشان دادکه پیش نیاز انتخابات و تعیین نمایندگان مردم، تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی ویژگی های جغرافیایی، پذیرش عمومی و قوانین انتخاباتی می باشد.  این محدوده های جغرافیایی در مقام بستری برای انتخاب نمایندگان در سطوح مختلف محلی، ناحیه ای و ملی، تأثیر قطعی بر ترکیب و کارکرد نهاد های سیاسی حکومت دارد.  از این رو، ناحیه بندی سرزمین به حوزه های انتخاباتی، بر ایه شماری از شناسه های جمعیتی، فرهنگی، سرزمینی و بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی، کانون توجه جغرافیای انتخابات می باشد.  (کاویانی راد،1386، فصلنامه مطالعات راهبردی)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه