عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • در پایان نامه ای که توسط علی شهیدی نیا در سال 1379 در دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان«عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی، ترجیحات رأی دهی رأی دهندگان استان کرمانشاه طی دوره اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی از دیدگاه کارشناسان استان کرمانشاه» انجام داد، این نتایج به دست آمد: مهمترین متغیر مؤثر بر ترجیحات رأی دهی عموم رأی دهندگان استان کرمانشاه، وابستگی ایلی، طایفه ای و گروه گرایی محلی بوده می باشد که خود ناشی از ویژگی بارز فرهنگ سیاسی رأی دهندگان می باشد. متغیر دوم تأثیرگذار بر ترجیحات رأی دهی، سواد و اندازه تحصیلات نامزدها و رأی دهندگان می باشد.  هر چه اندازه سواد و تحصیلات بالاتر باشد، رأی افراد رأی دهنده و ارائه دیدگاههای نامزدها از آگاهی و شناخت بالاتری برخوردار بوده و انتخابات جنبه آگاهانه و شناختی بیشتری به خود می گیرد.  سومین متغیر مؤثر بر ترجیحات رأی دهی رأی دهندگان استان کرمانشاه، تکریم به پایگاه و منزلت اجتماعی افراد و اعتماد به آنان می باشد.  از آنجا که تکریم و اعتماد به افرادی که دارای پایگاه و منزلت اجتماعی معنوی و اعتباری می باشند بخشی از عدات و ارزش های درونی شده افراد بوده، در نتیجه افراد مذکور یا نامزدهای مورد تأیید آنها شانس موفقیت بیشتری دارند.  چهارمین متغیر تأثیرگذار بر ترجیحات رأی دهی، وعده های اقتصادی و رفاهی نامزدهاست.  این امر باتوجه به محرومیت استان از بعد توسعه(با در نظر داشتن قابلیت های توسعه) و بالا بودن درصد بیکاری قابل تبیین بوده و بخشی از رأی دهندگان جهت رفع معضلات مذکور به وعده های نامزدها در این زمینه توجه نشان می دهند.  پنجمین متغیر تأثیرگذار بر ترجیحات رأی دهی رأی دهندگان، بافت شهر(اصلی یا حاشیه ای) می باشد.  متغیر مذکور مشتمل بر اندازه جمعیت تشکیل دهنده، گرایشها و باورهای هر بافت می باشد.  بافت حاشیه ای با در نظر داشتن خلقیات، گرایشها، باورها و جمعیت زیاد نسبت به بافت اصلی، تأثیر تعیین کننده ای بر نتیجه انتخابات و نوع گزینش نامزدها دارد.  ششمین متغیر تأثیرگذار بر ترجیحات رأی دهی، که تبیین کننده بخشی از آراء رأی دهندگان بوده، گرایش های سیاسی نامزدها و رأی دهندگان می باشد.  با در نظر داشتن اینکه براساس یافته های پژوهش عموم مردم از گرایش های سیاسی اطلاعات دقیق و کاملی ندارند، تکیه بر عامل گرایش سیاسی به تنهائی برای پیروز شدن در انتخابات کافی نبوده و شانس موفقیت بسیار کم می باشد.  (شهیدی نیا، 1379).
  • در پژوهشی که حسین مسعود نیا در سال 1388 تحت عنوان«تأثیر آگاهی سیاسی دانشجویان بر تغییر توجه آنها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی بر اساس نظریه وبر مورد مطالعه دانشگاه اصفهان» انجام داد به این موارد تصریح نمود: بین دو سازه آگاهی سیاسی و مشروعیت نظام سیاسی کشور ارتباط معناداری هست. اما این معناداری در جامعه مورد مطالعه به این شکل می باشد که آگاهی سیاسی با مشروعیت سیاسی در دو بعد عقلایی و کاریزماتیکی آن ارتباط معناداری دارد.  این معناداری در جامعه ایران از یک سو با نظریه وبر مبنی بر دگرگونی در تلقی از مشروعیت سنتی به عقلانی بر اثر افزایش آگاهی سیاسی مطابقت دارد و از سوی دیگر در تضاد می باشد.  چراکه براساس یافته های پژوهش به رغم حرکت جامعه ایران به سمت عقلانیت بر اثر نوسازی و افزایش آگاهی سیاسی دانشجویان، هم زمان با دگرگونی در تلقی تعداد زیادی از آنها از مشروعیت سنتی به عقلانی در خصوص نظام سیاسی، موارد زیادی نیز نظاره می گردد که از بعد سنتی به بعد کاریزمایی تحول یافته می باشد.  لذا شاید بتوان این گونه ادعا نمود که نظریه وبر در خصوص مشروعیت سیاسی از بعد سنتی به عقلانی در یک جامعه بر اثر افزایش آگاهی سیاسی تا حدودی با تحولات نظام سیاسی ایران انطباق دارد.  (مسعودنیا، 1388، پژوهشنامه علوم سیاسی).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه