تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

قدرت ملی به دو صورت عام و خاص مطرح می باشد و دارای سطوح مختلفی می باشد و قلمرو آن را به داخلی و خارجی تقسیم می نمایند.  همچنین برای قدرت ملی دو وجه  نفوذ و  زور در نظر گرفته شده می باشد.  بایستی توجه نمود که قابلیت کارکردی قدرت ملی بسیار زیاد می باشد که تأمین خواسته های واقعی یک ملت مهمترین کاربرد آن باشد.  خواسته های یک ملت بایستی تابعی از قدرت ملی یک کشور باشد و قدرت ملی یک کشور بایستی براساس خواسته های یک ملت طراحی گردد(همان منبع، 1389:ص 69-68)

قدرت وقتی در قالب یک جامعه یا ملت نگریسته گردد و برآیندی از توانایی های مادی و معنوی آن ملت محسوب گردد، جنبه ی ملی پیدا می کند.  به تعبیری دقیق تر، مجموعه انسانهایی که تشکیل ملتی را داده که در شکل یک کشور سازمان سیاسی پیدا کرده اند دارای قدرتی می باشند که از برآیند قوای ترکیب شده آنها به دست می آید و می توان آن را قدرت ملی آن کشور یا ملت دانست.  چنین قدرتی حاصل ترکیب و جمع جبری وجوه مثبت و منفی عناصر و بنیان های قدرت آن کشور می باشد که از پویایی برخوردار بوده می باشد و نسبت به ملت ها و کشورهای دیگر قابل فهم و درک می باشد.  هانگ سوفنگ دانشمند معروف چینی، در اثرش با عنوان قدرت ملی جامع، قدرت ملی را چنین تعریف می کند: قدرت ملی عبارت می باشد از : قدرت کامل و نفوذ بین المللی یک ملت هم در عرصه قدرت مادی و معنوی که ملت از آن برای بقاء و توسعه بهره گیری می کند.  (زرقانی، 1389:ص 151-150)

2-3- سرچشمه های قدرت ملی

قدرت ملی دارای منشأ و مبادی گوناگونی می باشد که در یک کارکرد جمعی به تولید قدرت می پردازند.  عوامل اصلی شکل دهنده به قدرت ملی کشورها در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، علمی و …  قرار دارند.  بعضی از عوامل قدرت تأثیر اساسی و مبنایی داشته و بعضی به گونه ثانوی مطرح می شوند.  متغیرهای هریک از عوامل مزبور نیز ممکن می باشد جنبه کمی و کیفی داشته باشند(حافظ نیا، 1389: 68)

عده ای از صاحب نظران نیز منبع قدرت ملی را دو دسته کلی مادی و معنوی اظهار می کنند.  چنانکه رضا سیمبر در کتاب روابط بین الملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی عوامل موثر بر قدرت را به گونه کلی به دو دسته تقسیم نموده می باشد: عوامل اقتصادی قدرت: ارتباط میان توان های اقتصادی و قدرت یک واقعیت قدیمی بوده که در زمان معاصر نیز مورد تأکید قرار گرفته می باشد.  توانایی اقتصادی یک بازیگر بین المللی عامل عمده ای در اندازه تأثیرگذاری آن در امور بین المللی می باشد.  عوامل اقتصادی مثل مواد خام ، منابع انرژی و…  .  عوامل معنوی قدرت: عوامل معنوی قدرت در عرصه روابط بین الملل متناوب و گوناگون هستند.  از میان آنها می توان به مواردی تصریح نمود: هویت قومی و مذهبی، مشروعیت، ریشه های زبانی، شهرت و معروفیت، اراده و خواسته، توانایی جذب طرفداری خارجی، وحدت فرهنگی و مفهومی، رهبری، استراتژی سیاسی و تاکتیکهای، نحوه زندگی و…  .  عوامل معنوی قدرت دارای ماهیت روانی هستند(سیمبر،1388: 60).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه