عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

– جغرافیای قدرت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر بپذیریم که یکی از عملکردهای اصلی انتخابات به وجود آوردن دولت های قدرتمند می باشد که به گونه گسترده به طریقه قانون گذاری بپردازند، چنین می توان استنباط نمود که چنین حزبی بایستی به گونه گسترده ای از مبنایی برخوردار گردد که به تأثیر آفرینی اعضای آن در بخش های مختلف طیف جمعیتی سراسر کشور وابسته باشد.  مبنای طبقاتی بسیاری از احزاب و انفکاک فضایی این طبقات باعث می گردد نمایندگی بخش های مختلف و متعدد بسیار دشوار گردد(تایلور، 1386: 383).

سیاست را روش حل تضاد بشر ها دانسته اند؛ یعنی روشی که جامعه از طریق آن منابع و ارزش ها را مقتدرانه توزیع و تصمیمات را اتخاذ می کند.  سیاست، اعمال قدرت و نفوذ در جامعه می باشد(راش، 1377: 4).  محوریت جستار سیاست، قدرت می باشد.  قدرت را عموماً توانایی ایجاد تغییر در رفتار دیگران تعریف می کنند.  مقوله قدرت و ابزارهای بکار گیری آن، ماهیت، کارکرد و قواعد متکثری دارد این تکثر تابعی از اهداف، آرمان ها، رفتارها، ارزش ها و نیازهای بازیگران می باشد.  از آنجا که بازیگران و کنشگران همواره در حال تغییر هستند تکثر و تحول، پیامد تبعی مقوله سیاست، حکومت و حاکمیت خواهد بود.  از دیگر سو منشأ بسیاری از رفتارهای انسانی، تعارض یا سازگاری منافع یا تمایل به در اختیار داشتن ابزارهای اعمال قدرت بوده می باشد.  از آنجا که ابزارها و منابع قدرت به گونه نابرابر در عرصه فضا پراکنده هستند، بعضی مکان های جغرافیایی قابلیت ها و جذابیت های خاصی دارند.  از این رو، وزن و تأثیر مکان ها در مناسبات قدرت متفاوت می باشد.  در واقع وزن و تأثیر مکان ها تابعی از فرصت ها و محدویت هایی می باشد که برای گروه های انسانی ایجاد می کند.  چنین ویژگی هایی در پندار و کردار بشر ها تأثیر می گذارد و به الگو های رفتاری آنها جهت می دهد.  رفتار گروهی، اظهار کننده تمایل سیاسی گروه انسانی می باشد که در مقیاس های مختلف به صورت مستقیم یا نیابتی اعمال می گردد.  گروههای متشکل انسانی در مکان و فضای جغرافیایی و در هر مقیاسی(از محلی تا جهانی) غالباً به صورت نیابتی رفتار سیاسی خود را اعمال می کنند(حافظ نیا، 1385: 156).

2-5- مشارکت

واژه مشارکت که به شرکت کردن در چیزی (همان: 67) تعریف شده می باشد در دو بعد ارشادی و طراحی هدفها و خط مشی‎های سیاسی و جهت بخشیدن، که سیاست گذاری نامیده می‎گردد و نیز اداری، که متضمن امر و نهی می باشد و دو رکن فرمانبر و فرمانبردار در آن هست (همان: 5 و 4) به کار می‎رود.  آن چیز که در این نوشته مورد تاکید می باشد بعد سیاسی آن می باشد بعدی که شیوه دموکراسی، بعنوان یک اصل، مدنظر قرار می‎گیرد.  در یک نظام دموکراتیک، به مردم اجازه داده می‎گردد در اداره امور شرکت کنند (همان: 21) در واقع مردم حاکمان خود را برمی‎گزینند (همان، 23) در چنین سیستمی مشارکت، قوام دموکراسی تلقی می‎گردد و آن متضمن ارزیابی خردمندانه درجه دموکراسی تحقق یافته هر جامعه خواهد بود (همان: 28-27)

به تعبیر دیگر در نهاد حکومتی متکی بر دموکراسی، مشا رکت اخلاق واقعی و شکوفای مردم می باشد (عظیمی، 1378 : 64) زیرا که اصولا مشارکت اندازه مشروعیت یک نظام سیاسی را تعیین می‎کند.  بعضی بر این باورند مفهوم توسعه سیاسی امروز بیشتر در قالب گسترش دموکراسی و مشارکت مردمی در مدیریت سیاسی درک می‎گردد (فکوهی، 1349 : 21) و تردیدی نیست که انتخابی بودن نهادهای سیاسی، نظارت مردم بر این نهادها از مکانیسمهای توسعه سیاسی می باشد (همان: 30).  اهمیت مشارکت تا حدی می باشد که در برنامه ریزهای استراتژیک ملی هم توسعه مشارکت قانونمند مردم در فرآیند تصمیم گیری بعنوان راهبرد تلقی می‎گردد (برنامه راهبردی، 1379: 25) از آنجا که بهره گیری بهینه از ظرفیتهای انسانی در فرآیند توسعه کشور، به توسعه مشارکت تعبیر می‎گردد، استدلال چنین می باشد که به موازات افزایش مشارکت مردم، درجه توسعه نیز افزایش می‎یابد و در واقع دموکراسی با مشارکت مردم آغاز می‎گردد (برنامه راهبردی: 44) چنانچه در اصل 56 قانون اساسی ج.  ا.ا آمده می باشد ”خدا بشر را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته می باشد، هیچکس نمی‎تواند این حق الهی را از بشر سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد“.  بر این اساس در جای جای این قانون با درج تعابیری زیرا: ”سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان“ ، ”موفقیت در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در طریقه تحول جامعه می باشد“،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه