عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی معمولاً به دامنه دسترسی شهروندان به حقوق دموکراتیک معمول در فعالیت سیاسی که به گونه قانونی استحقاق آن را دارند، اطلاق می گردد(غفاری، 1390:92) مشارکت سیاسی جزئی از رفتار اجتماعی به شمار می رود چراکه اول، به منزله یکی از ارکان و شاخص های عمده توسعه سیاسی به شمار می رود.  دوم، ارتباط تنگاتنگی با مشروعیت نظام های سیاسی داردو سوم، به اندازه زیادی بیانگر نوع نظام سیاسی هر جامعه می باشد.  پس، مطالعه مشارکت سیاسی هر جامعه ای شناخت رفتار سیاسی مردم آن را میسر می سازد و مشخص می کند که در بسترهای اجتماعی گوناگون، اندازه مشارکت سیاسی شهروندان چگونه و تحت تأثیر چه عواملی تغییر می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مشارکت پیامدهای دوسویه دارد: زیرا در یک معنا فقدان مشارکت و انفعال به این مفهوم می باشد که دولت از منابع بالقوه ای که بایستی در خدمت آن قرار گیرد، بی نصیب می گردد و از سوی دیگر، مشارکت زمانی مؤثر واقع می گردد که تغییراتی بنیادی در اندیشه و اقدام به وجود آیند.  از این رو، ایده های مربوط به مشارکت یک نقطه مشترک دارند و آن بها دادن به تأثیر و نظر مردم در تصمیم گیری های سیاسی و دسترسی آن ها به منافع قدرت می باشد.مشارکت سیاسی پدیده ای جهانی می باشد، نه به این معنا که همه افراد لزوماً فعالیت سیاسی دارند و نه اینکه از نظر شکل یا وسعت در همه جوامع به یک اندازه می باشد، بلکه به این معناست که در همه جوامع هست و شرایط پذیرش تغییرات را فراهم می سازد(راش،1383: 123)

مشارکت سیاسی ویژگی های زیر را دارد:

در مشارکت آزادی نهفته می باشد و بدون آزادی و امکان فکر کردن و اقدام آزاد مشارکت واقعی امکان ندارد.  بدین مقصود، دولت ها نیز برای مشارکت سیاسی بایستی امکان رقابت در عرصه کسب قدرت را برای همگان مهیا سازند و در این زمینه برابری بین بشر ها و گروه ها نیز تأثیر مهمی دارد.

مشارکت سیاسی بایستی آگاهانه باشد.  از این رو، مشارکت هایی که از روی اکراه و اجبار و فررمایشی می باشد، مشارکت سیاسی واقعی به شمار نمی آیند.

در مشارکت سیاسی، سه عنصر اصلی وجود دارند: سهیم شدن در قدرت؛ کوشش های سنجیده گروه های اجتماعی به مقصود در دست گرفتن سرنوشت و بهبود شرایط زندگی خودشان و ایجاد فرصت هایی برای گروه فرو دست.

از دیگر ویژگی های مشارکت سیاسی، «وسیله بودن آن» می باشد.  از این راه افراد می توانند با افزایش و توزیع مجدد فرصت ها در تصمیم گیری های سیاسی تأثیر مؤثری اعمال می کنند(بیگلو،1391: 92-91)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه