عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

از بعد انتخاب کنندگان:

احساس موثر بودن برای شهروندان و مسایل جامعه و ایجاد رضایت درونی در آنها.

افزایش آگاهی های سیاسی شهروندان در مورد گروه های سیاسی موجود و سوابق و فعالیت های آنان.

افزایش اندازه مسئولیت پذیری شهروندان .

از بعد برگزار کنندگان:

–  ایجاد انسجام اجتماعی در سطح ملی و گروهی.

– تبدیل انتخابات به ساختی نهادینه شده برای جامعه پذیری سیاسی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج) پیامدهای پیش بینی نشده(احتمالی) انتخابات:

1-  ایجاد بی تفاوتی سیاسی در شهروندان.

2- ایجاد رغبت سیاسی در شهروندان.

3- افزایش تقاضای سیاسی اجتماعی شهروندان.

4- رشد انتظارات سیاسی اجتماعی شهروندان.

5- تغییر و اصلاح بعضی قوانین انتخاباتی(همان، 1388: 315-314).

2-9- مشارکت مردمی

 مشارکت مردمی شرط بنیادین تدوین و عملی ساختن توسعه درون زا در هر جامعه ای مانند جامعه ایرانی می باشد؛ توسعه ای که کاملاً با نیازها و خواست های واقعی مردم و با مضمون خاص هر جامعه ای سازگار شده می باشد(کائوتری، 1379: 173) می توان توسعه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) را مقید و مشروط به مشارکت دانست؛ زیرا در توسعه هدف ظهور قابلیت های افراد در دو سطح حیات فردی و اجتماعی می باشد و این ظهور و بروز تنها در مشارکت محقق می گردد و البته پیش شرط هر گونه مشارکتی ایجاد و فراهم سازی شرایط مناسب برای ظهور توانایی های نظری و عملی اقشار جامعه می باشد؛ زیرا مردم در اجرای تصمیماتی که خود در تعیین آن ها تأثیر داشته و آن را کنترل و ارزیابی نموده اند مشارکت فعال و هدفمندی خواهند داشت.         اندیشمندان سیاست اندازه و عمق بالای مشارکت مردمی را نشانه توسعه یافتگی سیاسی و فرهنگی می دانند.  از این رو، مشارکت خواه برای افراد(شهروندان) و خواه برای نظام سیاسی امری مطلوب به شمار می رود.  این امر خود یک هدف ذاتاً مطلوب و نیز وسیله ای برای رسیدن به سایر اهداف می باشد.  این واقعیت که استقرار حکومت ها و استمرار آنها منوط به طرفداری مردمی می باشد، مانند اصول علمی به شمار می آید که مستندات آن را می توان در تاریخ اندیشه و تاریخ تحول جوامع سیاسی از ابتدایی ترین صورت های آن تا جوامع مدرن و پیشرفته امروزی نظاره نمود.  امروزه، سیاست مشارکتی یکی از الگوهای مؤثر در ممانعت از شکاف اجتماعی به گونه عام و تنوع قومی به گونه خاص به شمار     می رود (بیگلو،1391: 92-93)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه