تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

امروزه در بیشتر کشورهای دموکراتیک جهان، برای انتخابات متصدیان امور در بخش های مهمی همچون مجلس، ریاست جمهوری، شورای شهر، شهرداری ها و…  به آرای مردمی رجوع می کنند.  نظام انتخاباتی هر کشور تعیین کننده قانون بازی و رقابتی می باشد که میان گروه های مختلف سیاسی در جریان می باشد؛ چراکه قانون انتخابات تعیین کننده شیوه توزیع قدرت میان احزاب و گروه های سیاسی در هر جامعه می باشد(رهنورد، 1389: 16).  در واقع انتخاب نماینده از سوی شهروندان ساکن یک حوزه انتخاباتی بیانگر مناسبات افکار سیاسی شهروندان و تمایزات اجتماعی و فرهنگی جمعیت ساکن در انواع گوناگون فضاهای جغرافیایی می باشد(لاکوست، 1391: 260).  اداره و حکومت کشور فعالیت اصلی در بسیاری از جوامع می باشد.  انتخابات دارای عملکردهای متعددی می باشد.  انتخابات ها شرایطی را برای کنترل مردمی مهیا می سازند و متضمن آن هستند که حکومت کنندگان(اداره کنندگان کشور)– در چارچوب گزینه هایی که برای رأی دهنگان ارائه می گردند– معروف و مقبول ترین افراد هستند.  این مسئله به نوبه خود حاکی از آن می باشد که طرفداری شهروندی لازم برای حکومت تأمین می گردد.  اگر انتخابات به صورت منظم برگزار شوند، مسئولیت های حکومت نیز مورد تأکید قرار می گیرند؛ چراکه نمایندگان منتخب بایستی به صورت متناوب پاسخگوی رأی دهندگان باشند .  بر این اساس انتخابات مجرای ارتباطی میان حکومت کنندگان و مردم تحت لوای حکومت هستند(تایلور، 1386:16).

انتخابات در نظام های دموکراتیک، سه کارکرد اساسی دارد که عبارتند از: تعیین حکومت گران، تعیین سیاست های کلی حکومت و گرایش های سیاسی و سرانجام، اعطا یا سلب مشروعیت از قدرت عمومی یعنی حکومت می باشد(کاویانی راد، 1386:486).  همچنین بایستی در نظر داشت انتخابات از یک سو، پایه های اجتماعی قدرت سیاسی و اخلاق اجتماعی شهروندی را نشان می دهد و از سوی دیگر، ملاک خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه می باشد(عیوضی، 1388: 158).  در مطالعات انتخاباتی، سه حوزه عمده از علایق جغرافیایی هست: نخست جغرافیای رأی گیری، دوم تأثیرات جغرافیایی بر رأی گیری و نهایتاً تأثیرات جغرافیایی بر نمایندگی.  بسیاری از مطالعاتی که پیرامون جغرافیای رأی گیری صورت گرفته اند، مقایسه دو یا چند نقشه را شامل می شوند و بر این اساس ، توزیع آرا– که غالباً در طرفداری از احزاب سیاسی به صندوق ریخته می شوند–  را با سایر شکل های توزیع همراه و منطبق می سازند.  در غالب موارد از چنین انطباقاتی ، پیوندهایی علی و معلولی بدست می آیند.  این رویکرد کارتوگرفیکی–که تا حدودی تحت الشعاع شیوه های آماری مقایسه توزیع ها قرار گرفته می باشد– ریشه های عمیقی در جغرافیای فرانسوی دارد و غالباً در آثار آندره زیگفرید که پدر جغرافیای انتخاباتی می باشد نظاره می گردد.

دیدگاه های آندره زیگفرید و به خصوص اثر جغرافیای انتخاباتی، همواره در عرصه علوم سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته اند.  اکثر منتقدان بر این باورند که زیگفرید به جبر محیطی معتقد می باشد و پدیده های اجتماعی را با مرتبط ساختن آنها با محیط فیزیکی و عوامل محیطی توصیف می کند.  البته در برهه های مختلف در عرصه جغرافیا، افراد بسیاری بوده اند که خط فکری ساده اندیشانه ای را اتخاذ نموده اند اما زیگفرید با چنین متفکرانی متفاوت می باشد.  ارتباط میان محیط فیزیکی، محیط اجتماعی و الگوی رأی دهی در مطالعات زیگفرید پیرامون انتخابات در بخش آردش در فرانسه– در کرانه غربی رود رون- طی دوره 1940-1871 به وضوح به تصویر کشیده شده می باشد.  وی در این پروژه تحقیقی الگوی آراء کسب شده هر یک از احزاب را منعکس کننده سازمان فضایی جامعه مرتبط با آن می داند و معتقد می باشد که به این ترتیب تنوع محیط فیزیکی نیز نمایان می گردد.  ارتباط و پیوستگی هایی که وی به آنها پی می برد در انتخابات مختلف کاملاً ثابت و مشابه هستند(تایلور،1386،ص5-6)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه