تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مردم سالاری و انتخابات                                                                                                      دموکراسی در اقدام عبارت می باشد از مدیریت علمی جامعه سیاسی از راه واقعیت یافتن حاکمیت مطلق قانون: به تعبیری دموکراسی مدیریت قانونمند جامعه سیاسی می باشد که از راه مکانیزم انتقال اراده ملت به حکومت برای اداره سرزمین به اجرا در می آید.  اصل جدایی ناپذیری ملت، حکومت و سرزمین ناشی از ارتباط عمودی و افقی می باشد که اراده ملت را به حکومت منتقل می سازد برای اداره سرزمین.  این ارتباط در همان حال جدایی ناپذیری سه عنصر ملت، حکومت و سرزمین را واقعیت مب بخشد و آن را مستحکم می سازد.  در راستای این پویایی سیاسی می باشد که ملت اراده خود را برای اداره سرزمین، از راه مکانیزم انتخابات به حکومت منتقل می سازد، و این مکانیزم، حکومت مردم سالارانه را واقعیت می بخشد.  به گفته دیگر دموکراسی و انتخابات اراده ملت را پویا ساخته و برای عملی ساختن اداره علمی و قانونمند سرزمین به صورت بهترین وسیله و ابزار کار درمی آورد(مجتهدزاده،1387:84).

نهاد انتخابات از شرایط لازم تحقق مردم سالاری به شمار می رود(حافظ نیا، 1388:225).   با تشکیل حکومت برای اداره امور، یک ملت رفتار یا شیوه زندگی سیاسی خود را در محیط جغرافیایی ویژه خود می سازد.  این تصمیم گیری ملت برای چگونه اداره شدن امور سیاسیش، معمولاً در نظام حکومت ملتی واقعیت می یابد و در مجموع، در دو شیوه حکومتی قدرت متمرکز(دیکتاتوری) و قدرت تقسیم شده(مردم سالاری) اختصار می گردد (لطفی شمامی،1389:24)

مردم سالاری گونه ویژه ای از روش های حکومت می باشد که بحث فلسفی آن و دیگر اشکال حکومت، در علوم سیاسی مطرح می باشد و بحث ساختاری آن به جغرافیای سیاسی مربوط می گردد.  آن چیز که بحث درمورد مردم سالاری را در جغرافیای سیاسی جایز می سازد، مطالعه تأثیر آفرینی محیطی این رفتار سیاسی مردم می باشد که از راه جغرافیای انتخابات، به اثرگذاری متقابل بشر و محیط مربوط می گردد(مویر،1379:255)

اصطلاح دموکراسی از نظر واژه ای، از ترکیب دو واژه یونانی دموس به معنی مردم و کراسین به معنای حکومت کردن به وجود آمده می باشد و ترکیب این دو پیکره حکومت کردن مردم یا مردم سالاری معنی می دهد که جغرافیایی ترین گونه حکومت شمرده می گردد.  با پایان جنگ سرد و برگزاری انتخابات آزاد در اکثر کشورهای جهان، جغرافیدانان سیاسی در تعیین اولویت ملی تأثیر مهمی اعمال کردند و مفاهیمی نظیر جنسیت، عوامل فرهنگی، ملی گرایی و تحولات اجتماعی- سیاسی در پیدایش تشکل های سیاسی، نتایج و پیامدهای محیطی این تحولات، جایگاه ویژه ای پیدا نمود.  در اکثر کشورهای جهان نمایندگان تشکلهای ملی و محلی از محدوده سرزمین مشخصی انتخاب می شوند و جغرافیدانان با در نظر داشتن شناخت عمیقی که نسبت به ترسیم مرزها(حوزه ها و مناطق( دارند، می توانند آثار مهمی بر نتایج سیاسی کشور داشته باشند(لطفی شمامی،1389:24).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه