تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ویژگی های انتخابات مردمی

در یک جامعه دموکراتیک حق رأی و در پی آن حق انتخاب و یا برکناری حکومت اساسی ترین حق شهروندی می باشد(جونز، 1386: 252).  انتخابات مهم ترین مجرای عملی شدن دموکراسی و معیاری برای ارزیابی جایگاه و اندازه تأثیر آفرینی مرد در نظام های سیاسی می باشد.  انتخابات، چارچوب و ابزاری می باشد که از طریق آن اراده مردم در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال قدرت سیاسی به ظهور می رسد و از این طریق، مردم در عرصه های تصمیم گیری، اجرا و نظارت در اداره کشور، تأثیر آفرینی می کنند(رهنورد، 1389: 16) بر این پایه، انتخاباتی مردمی می باشد که دارای ویژگی های زیر باشد:

1- حاکمیت مردم: هنگامی انتخابات مردمی می باشد که بر رضایت و خواست مردم استوار باشد.  از این رو، پیش زمینه آن وجود قانون انتخاباتی می باشد که ابعاد مختلف آن را مردم مشخص و تصویب کرده باشند

2-  در انتخابات مردمی، خواست و مطالبه اکثریت مردم، معیار و اندازه و نتیجه انتخابات انگاشته می گردد.   3- حق اقلیت: با پذیرش این حقیقت که خواست و مطالبه اکثر اکثریت، اندازه انتخابات مردمی می باشد، بایستی حقوق اقلیت به گونه کامل رعایت گردد و اگر این طور نباشد، مردمی نخواهد بود.  هرچند اقلیت ناچار به پذیرش نظر اکثریت باشد.

4- آزادی انتخابات: آحاد جامعه بایستی در چارچوب قانون برای انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد باشند.  به دیگر سخن، هر کس مجاز باشد خود یا فرد مورد نظر خود را نامزد کند و هر شخصی آزاد و مجاز می باشد به هر نامزدی یا نظری که گرایش دارد، رأی دهد.

5- برابری همه شهروندان: اگر همه شهروندان در انتخابات، همسان و برابر قلمداد شوند، آنگاه انتخابات  می تواند آزاد یا مردمی باشد.  برابری بایستی در نامزدشدن و نیز ارزش آرای همه شهروندان اعمال گردد.

6-کثرت گرایی: انتخابات مردمی، انتخاباتی می باشد که همه دیدگاههای جامعه بتواند، در قالب قانون مردمی، در آن شرکت کنند.

7-انتخابات مردمی بایستی به گونه ای تنظیم گردد که همه افراد بالغ جامعه مجاز به شرکت در آن باشند(کاویانی راد  :487-488).

2-17- انتخابات و رفتارهای انتخاباتی

انتخابات پدیده ای اجتماعی و فرهنگی می باشد که در نهایت بروندادی سیاسی دارد.  به همین جهت می باشد که برای اهل اندیشه مستمسک خوبی به مقصود تعمیق و تأمل خواهد بود.  آن چیز که از پای صندوق های رأی بیرون  می آید، برآیند عقل جمعی یک جامعه می باشد و می تواند شاخص تحلیل های متعدد قرار گیرد(دارابی، 1388: 10).  مسأله انتخابات و تحلیل رفتار انتخاباتی مردم در یک کشور یا یک منطقه جغرافیایی بعنوان یک رفتار سیاسی از مباحث مهم در جغرافیای سیاسی می باشد که البته توجه اندیشمندان مختلف علوم سیاسی، جامعه شناسی و روانشناسی را نیز جلب کرده می باشد.  در مشارکت سیاسی مسأله اینست که چه عواملی مردم را به شرکت در انتخابات بر می انگیزاند اما در بحث رفتار شناختی رأی دهندگان پرسش این می باشد که چه عاملی باعث می گردد.  رأی دهندگان به این تصمیم برسند که به حزب یا شخص خاص رأی دهند.  آندره زیگفرید را نخستین کسی می دانندکه در میان دو جنگ جهانی به مطالعه رفتار رأی دهندگان فرانسوی پرداخت؛ اما شناخته شده ترین تحقیقات از سوی مرکز تحقیقات میشیگان انجام شده می باشد.  بتدریج مطالعه نتایج انتخابات کشورهای مختلف، نمایی کلّی از جناح بندی های سیاسی را در نقاط مختلف کشورها نشان می داد.  بر این اساس بسیاری از محققان انتخاباتی به عنصر جغرافیا بعنوان یک عامل مهم تبیین دهنده رفتار رأی دهندگان توجه نمودند.  پس موضوع جغرافیای انتخابات مطرح گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه