تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوهای رفتار انتخاباتی

با در نظر داشتن اینکه رفتار رأی دهندگان چند وجهی می باشد و تحت تأثیر عوامل مختلفی انجام می شود الگوهای مختلفی درمورد تحلیل رفتار رأی دهندگان توسط محققان ارائه شده می باشد.  بعضی از این دیدگاهها عبارتند از: دیدگاه انتخاب عاقلانه که براساس آن مردم کسانی را برمی گزینند که بیشترین منافع(اقتصادی، فرهنگی و سیاسی(را برای آنها داشته باشند.  از طرف دیگر داونز معتقد می باشد در جایی که مردم نتوانند منافع خود، دیدگاههای گروههای سیاسی و یا هر دو را تشخیص دهند، یا در تطبیق دادن آنها با یکدیگر مشکل داشته باشند، از توجیهات ایدئولو‍یک برای توجیه رفتار خود بهره گیری می کنند.  لازارسفلدنیز معتقد می باشد نموی توان تبلیغات را عامل اصلیتعیین رفتار رأی دهی دانست و این وی‍گی های اجتماعی می باشد که تعیین کننده ویژگی های سیاسی افراد می باشد.  آندره زیگفرید نیز یکی از نظریه پردازان معروف در این زمینه می باشد.  وی در تحقیقات خود بر عنصر جغرافیا تأکیدات وی‍ه ای داشته؛ اما در عین حال تأثیر دیگر عوامل اجتماعی را نادیده نمی گیرد.  از نظر زیگفرید متغیرهایی زیرا مذهب، سن، طبقه اجتماعی و امثال آن تعیین کننده رأی افراد می باشد.  در هر حال شرایط زمانی و وی‍‍‍ژگی های جغرافیایی و مکانی در هر مقطع بر پدیده ها و رویدادها مانند انتخابات اثرات ساختاری دارد.  بر طبق مطالعاتی که صورت گرفته جایگاه های جغرافیایی خاص نیز بر جهت گیری آراء رأی دهندگان تأثیرگذار می باشد (ایوبی، 1381: 18).   به گونه اختصار الگوهای رفتار انتخاباتی را می توان در سه جریان عمده اختصار نمود:

  • الگوهای جامعه شناختی تحلیل رفتار رأی دهندگان
  • الگوهای روانی – سیاسی تحلیل رفتار رأی دهندگان
  • الگوهای آرمانی – عقلانی تحلیل رفتار رأی دهندگان(پیشگاهی فرد، 1388:95).

2-19- الگوها و معیارهای رفتار انتخاباتی در ایرانیان

شرکت مردم در انتخابات تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و در هر برهه ای نوعی خاص از رفتار را ایجاد می کند که به آن رفتار انتخاباتی گویند(امیدی آوج، 1392: 465).  مشارکت سیاسی در تمامی سطوح متناسب با پایگاه اجتماعی، اقتصادی، تحصیلات سن، شغل، جنسیت، مذهب، قومیت، محل سکونت، شخصیت و محیط سیاسی و یا زمینه هایی که در آن مشارکت انجام می شود، فرق می کند.  همچنین همبستگی بالایی میان اندازه مشارکت سیاسی و آن چیز که به تاثیر سیاسی معروف می باشد، هست.  یعنی اثربخشی سیاسی فرد و این احساس که می توان در سیاست ها و خط مشی ها تأثیر گذاشت(راش، 1383:141).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه رفتارحاکم برکنش سیاسی مردم ایران بویژه درانتخابات همواره مدنظر فعالان و تحلیلگران عرصه سیاست و اجتماع بوده و تحلیلها و نظریه های مختلفی در این زمینه ازسوی آنها ارائه شده می باشد.  در سالهای پس از انقلاب به علل گوناگون مانند شرایط سیاسی سالهای ابتدایی انقلاب، وقوع جنگ و معضلات اقتصادی بعد از جنگ، عدم تمایل مردم به اظهار مطالبات سیاسی خود و اعتماد بالای مردم به مسئولان و علل زیاد دیگر، موجب گردید نگاه مردم در این دوران، به انتخابات، نگاه چندان سیاسی نباشد.

در این دوران وجود دشمنان مشترک برای همه ایرانیان نوعی همبستگی و مسئولیت پذیری را در میان آنان ایجاد نمود و موجب حضور قوی در همه عرصه ها گردید، یکی از این عرصه ها انتخابات بود.  در این دوران رفتار انتخاباتی مردم، نه تحت تأثیر احزاب، بلکه بیشتر، زاده شرایط اجتماعی اقتصادی آن دوران بود و ملاک و معیار ارزیابی نامزدهای انتخاباتی برای مردم، داشتن سوابق مبارزاتی در قبل از انقلاب اسلامی و نزدیکی و ارادات به امام خمینی بود.  وجود این معیارها تا پایان جنگ تأثیر اصلی در نتیجه انتخابات داشته می باشد.  پس حوزه های پژوهش و نهادهای سیاسی در ایران نیز تمایلی به پژوهش و اندازه گیری عوامل مؤثر در رفتار رأی دهندگان نداشتند زیرا احساس می کردند کاربردی ندارد(پیشگاهی فرد، 1388:97(.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه