تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

در سالهای اخیر بدلیل شرایط جدید اجتماعی که در ایران به وجودآمد موجب ظاهر شدن مطالبات سیاسی جدید و در قالب آراء انتخاباتی گردید مانند این تحولات عبارتنداز:

  1. تحولات جمعیتی
  2. افزایش نسبت شهرنشینی
  3. افزایش باسوادی
  4. تحول درحوزه رسانه های ارتباطی
  5. رشد شبکه های ارتباطی
  6. تحولات گسترده اقتصادی

مجموعه تحولات تصریح شده بعد از جنگ موجب ظهور مطالبات سیاسی جدید در قالب آرای انتخاباتی در مردم گردید و تمایل به پژوهش در این زمینه نیز افزایش پیدا نمود.  خصوصأ شناخت عوامل مؤثر بر رفتار رأی دهندگان از انتخابات مجلس چهارم به بعد مورد توجه قرار گرفت و در زمینه انتخابات و رفتار رأی دهندگان تحقیقاتی در دانشگاهها و عمدتأ در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا صورت گرفت.  اما با این حال هنوز توسط مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بزرگ، بررسیهای منظم و منسجمی پیرامون گرایش رأی دهندگان در جریان مبارزات انتخاباتی، علل ترجیحات رأی دهی مردم، وضعیت اقشار مختلف بهنگام انتخابات و عوامل اجتماعی موثر بر نحوه شکل گیری تصمیم آنها به انتخاب کاندیدای مورد نظرشان:ورت نگرفته می باشد(همان منبع، 1388:98).

مشارکت در انتخابات مختلف یکی از مؤلفه های اصلی و اساسی رفتار سیاسی مردم و از اشکال دموکراسی در جهان امروز به شمار می رود.  تحلیل درست عوامل تأثیرگذار بر اندازه مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات منوط به شناخت عوامل، رویکردها و انگیزه های گوناگونی نظیر عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، رسانه ای و تبلیغات نظایر آن دارد و چنین شاخص هایی در بازخورد رفتار سیاسی شهروندان در انتخابات نمود پیدا می کند(امیدی آوج، 1392: 450).  در نوع رفتار انتخاباتی مردم ایران نیز عوامل زیادی مؤثرند.  از ویژگی های درونی و شخصیتی جامعه ایرانی گرفته تا فضای کلی حاکم بر کشور همه در نوع این رفتار مؤثرند.  پس در مطالعه رفتار انتخاباتی مردم ایران بایستی به همه متغیرهای مؤثر در آن، مانند تفاوت های جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و…  بایستی توجه گردد(همان منبع، 1392: 465).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه