تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

دموکراسی    

دموکراسی کلیه شهروندان را در برابر قانون یکی دانسته و هرگونه امتیازی را منتفی می داند.  از این رو هرگونه صعود به پله ترقی از نردبان اجتماعی تنها با لیاقت و شایستگی فردی ممکن می باشد.  دموکراسی یعنی برابری ظرفیتها برای افراد یک جامعه به مقصود برخورداری از آزادیها و ارزشهای اجتماعی، که در تعریف محدودتر مقصود از آن شرکت آزادانه افراد در گرفتن تصمیمات سیاسی مهم جامعه می باشد که این امر به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام می گردد.  دموکراسی خود به معنی حکومت مستقیم و بدون واسطه از سوی مردم می باشد.  در یونان باستان مردم با حضور در میدان عمومی شهر در خصوص تصمیمات اساسی شور کرده و خود سرنوشت خویش و جامعه را تعیین می کردند؛ اما گسترش جمعیت کشور، محدودیت زمانی و مکان و امکانات منجر به این گردید که دموکراسی در اقدام به صورت غیر مستقیم و از طریق انتخاب نمایندگان از سوی مردم تحقق یابد(حافظ نیا، 1390:223).

دموکراسی به عنوان فلسفه سیاسی، مردم را در اداره امور خود و نظارت بر دولت شایسته، توانا و محق می شناسد و وجود دولت را ناشی از اراده مردم می داند.از منظر جغرافیای سیاسی، دموکراسی به اصل جدایی ناپذیری سه پدیده به هم پیوسته به عنوان عناصر تشکیل دهنده کشور ملت، حکومت، سرزمین مربوط می گردد.  اصل جدایی ناپذیری این مثلث ناشی از ارتباط ای می باشد که اراده ملت را به حکومت منتقل می کند.  به بیانی دیگر، دموکراسی بهترین وسیله برای عملی کردن اثرگذاری اراده ملت بر شیوه حکومت در اداره سرزمین می باشد(حافظ نیا، 1388:218).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با تشکیل حکومت برای اداره امور، یک ملت رفتار یا شیوه زندگی سیاسی مورد نظر خود را در محیط جغرافیایی ویژه خود را می سازد.  این تصمیم گیری ملت برای چگونه اداره شدن امور سیاسی اش معمولاً در نظام«حکومت ملتی» واقعیت می یابد و در مجموع، در دو شیوه حکومتی«قدرت متمرکز یا دیکتاتوری» و «قدرت تقسیم شده یا مردم سالاری و دموکراسی» اختصار می گردد.  مردم سالاری یا دوکراسی، گونه ویژه ای از روش های حکومت می باشد که بحث فلسفی آن در علوم سیاسی مطرح می باشد و بحث ساختاری آن به جغرافیای سیاسی مربوط می گردد(مجتهدزاده،1381: 81).

در منطق جغرافیای سیاسی، دموکراسی و تأثیر آفرینی سیاسی بشر ها در مکان و فضای جغرافیایی و شکل دادن به ساختارها و نظام های سیاسی و فرآیندهای مربوط، یک حق طبیعی می باشد که مبتنی بر الگوی روابط اکولوژیک بشر در مکان و فضای جغرافیایی می باشد که بشر ساکن یا مقیم در آن از آن برخوردار می باشد(حافظ نیا، 1390:226).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه