تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم   

در تعریف کلاسیک دموکراسی، اداره حکومت به وسیله مردم را شاهد هستیم.  در عصر جدید جوامع مقیاس بزرگ با دولت هایی برای مردم نظاره می کنیم .  ایجاد چنین شکلی از دولت مستلزم انتخابات می باشد.  عوامل اصلی تأثیرگذار بر انتخابات و چگونگی رأی دهی مردم ماهیتی اجتماعی و اقتصادی برخوردار هستند و به این ترتیب، جغرافیای رأی دهی به وجود می آید و الگوهای فضایی که غالباً تحت تأثیر عواملی محلی بر رأی دهی در راستای اهداف شخصی تغییر شکل می یابند.  نتیجه چنین رأی دهی، بروز دموکراسی غیرمستقیمی می باشد که طی آن تصمیمات برای رأی دهندگان توسط نمایندگان منتخب آنها اتخاذ می شوند(تایلور، 1386:ص387).   در منطق جغرافیای سیاسی، دموکراسی و تأثیر سیاسی بشر ها در مکان و فضایی که در آن ساکن هستند و نیز شکل دادن به ساختارها و نظام های سیاسی و فرایندهای مربوطه، حقی طبیعی می باشد که بر الگوی روابط اکولوژیک بشر در مکان و فضای جغرافیایی مبتنی می باشد که بشر های ساکن یا مقیم در آنجا از آن برخوردار هستند.  تأثیر سیاسی بشر در یک فرآیند دموکراتیک بر پایه تحلیل روابط اکولوژیکی بشر ها با فضا و مکان جغرافیایی، مفهومی فلسفی می یابد(حافظ نیا، 1385: 36).

  اکثر پارلمان های ملی و جایگاه های اجرایی دولت های اصلی محلی در واقع معتمدانی هستند که رأی دهندگان به آنها اعتماد عمومی از خود نشان داده اند.  طیف عملکردی آنها ممکن می باشد به نوعی محدود باشد؛ اما در مورد بسیاری از موضوعات، نماینده معتمد با مقیاس عملکردی گسترده ای مواجه می گردد و رفتار او – رأی دهی – نمی تواند باعث گردد که با محرومیت و محدویت های قابل توجهی از سوی رأی دهندگان مواجه گردد.  پس در دموکراسی غیرمستقیم، نمایندگان از دامنه آزادی اقدام قانونگذاری قابل توجهی بهره مند می شوند.  نمایندگان از این توانایی در راستای«هدایت» رأی دهندگان و یا به جریان انداختن یا خاتمه دادن به قوانینی بهره گیری می کنند که در تقابل با آراء و عقاید اکثریت رأی دهندگان هستند.  اگر نمایندگان رفتاری نوعاً شبیه خواست کسانی که آنها را انتخاب کرده اند – به لحاظ مولفه های اجتماعی اقتصادی و شیوه زندگی، توجه ها، ارزش ها و اعتقادات– نداشته باشند، احتمال تحمیل دیدگا ه های این گروه های نخبگان نمایندگانی بر کل جامعه بسیار زیاد خواهد بود.  به علاوه ، اگر به دلیل جغرافیای نمایندگی، هر عاملی، گرایش های تبیین داده شده را بیش از پیش پراهمیت سازد و گروه های کوچک دارای منافع خاص به طرز راحت تری نسبت به کل جمعیت رأی دهنده تحریک شوند، آنگاه گروه های فشار اقلیت می توانند به سهولت «به راهبری رهبران» بپردازند.  برای پیشگیری از این چنین سلب اجباری بخش زیادی از قدرت از رأی دهندگان، به نوعی دمکراسی مستقیم، حکومت به وسیله مردم نیاز می باشد.  این مسئله توسط بعضی از سیستم های انتخاباتی نمایندگی متناسب محقق  می گردد که اجازه می دهند احزاب اقلیتی انتخاب شوند که نماینده علایق بخش های خاصی هستند؛ اما به این طریق نمی توان تمامی علایق را به نوعی پوشش نمایندگانی داد.  قدرت چنین گروه هایی به گونه گسترده ای به تعریف و ترکیب بندی قدرت های رأی دهی وابسته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه