تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

معایب دموکراسی مستقیم

دموکراسی و انتخابات بهترین وسیله برای عملی کردن اثرگذاری اراده ملت بر شیوه حکومت در سرزمین می باشد.  براین اساس دموکراسی جغرافیایی ترین نوع حکومت شمرده می گردد(حافظ نیا، 1388: 218 ).  بایستی توجه داشت برای موفقیت در دموکراسی چند پیش شرط هست مانند:

شرط مادی: مانند شرایط جغرافیایی و شرایط اقتصادی.

شرط قانون اساسی: مانند سازواره های حقوقی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرایط فکری: که به استعداد شهروندان برای بهره گیری از داده ها و نحوه بهره گیری از آنها برمی گردد.

شرایط روان شناختی: که مقصود ویژگی های ساختی روانی و مسائلی از قبیل لزوم تجربی اندیشی شهروندان(قادری، 1380: 48).                                                                                       دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم بدون تردید مستقل از یکدیگر اقدام نمی کنند؛ چراکه رأی دهندگان و نمایندگان همواره به صورت مداوم از یکدیگر مطالبی می آموزند.  در شرایطی که رویه های دمکراتیک مستقیم، اجباری هستند، نمایندگان منتخب غالباً می کوشند به نوعی رأی دهندگان را راهبری کنند.  نمایندگان در جریان تماس شخصی با رأی دهندگان در حوزه انتخاباتی خود به نکاتی دست می یابند.  اعمال دموکراسی مستقیم به وسیله دولت ها نیز بسیار شدت خواهد پیدا نمود.  پس اعمال دموکراسی مستقیم از طریق رفراندوم ممکن می باشد بعضی قدرت ها را از نمایندگان سلب کند اما در صورتی که بهره گیری از این روش به شکلی غیرعادی پیگیری گردد، تنها در صورتی نمایندگان با مشکل مواجه خواهند گردید که نتوانند افکار و آراء عمومی را به درستی درک کنند.

    با وجودی که دموکراسی مستقیم ممکن می باشد به عنوان ابزاری در جهت تطبیق خط مشی های عمومی با توجه های عمومی، غالباً بر شکل های متعدد دموکراسی مستقیم ترجیح داده گردد، یک نکته منفی نیز بروز می کند که آن سلب هرگونه قدرت از گروه های اقلیت می باشد.  بسیاری از دولت های محلی با معضلات عدیده مالی مواجه هستند و قادر نیستند برنامه های مقیاس کلان سرمایه گذاری را به اجرا گذارند؛ چراکه کسانی که بایستی پرداخت هزینه نمایند، به غیر از رفراندوم هایی که با منافع خصوصی مرتبط هستند، در سایر مواردی که رأی جمعی را شامل می شوند، مشارکت نمی کنند.  به علاوه با در نظر داشتن اینکه در دولت های اصلاحی، رفراندوم ها و لوایح ابتکاری به گونه گسترده ای مورد بهره گیری قرار می گیرند و به این دولت ها عموماً در نواحی کوچک و حومه ای- به ویژه در غرب- پیدا نمود می شوند، در حقیقت علایق خصوصی جامعه تجاری طبقات بالا و متوسط می باشد که براساس علایق غلبه دارد و توزیع مجدد درآمد حقیقی طبقه مرفه به طبقه مستمند(نیازمند( در سطح پایینی باقی می ماند.  تمامی شکل های سیستم انتخاباتی دارای نکات منفی نیز هستند و دسترسی به الگوی کامل یک فرد، یک رأی، یک ارزش غیر ممکن می باشد و در نتیجه ، دمکراسی مستقیم نیز صرفاً مزایا و نکات مثبت ندارد(تایلور،1386:ص 395-396).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه