عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

قومیت

در این باره نیز دیدگاههای گوناگونی هست.  مانند گفته می‎گردد: قوم یک گروه انسانی می باشد که فرهنگ خاص خود دارد (آشوری،1357: 40) بر این اساس قومیت، خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سر زمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قایل شدن بین خود و گروههای ساکن در همان منطقه (روح‎الامینی،1372: 15) تلقی می‎گردد.  قومیت به عنوان یکی از عناصر فرهنگی شناخته می‎گردد که هویت آن به روشهای مختلف مانند نژاد، زبان، مذهب یا کشور محل تولد قابل درک می باشد به نحوی که ترکیبی از این ویژگیهای قدیمی جوامع را از یکدیگر متمایز می‎کند و مبنایی برای خود آگاهی، به ویژه در میان اعضای اقلیتهای قومی فراهم می‎سازد.  در هر حال قومیت با هر دیدگاه، خواه دیدگاه کهن گرایانی که آنرا عنصری طبیعی متکی بر زبان، مذهب و نژاد می‎دانند یا مدرنیستها که قومیت را عنصری جدید و محصول مدرنیسم می‎دانند وجود آن واقعیتی انکار ناپذیر می باشد و به گروههای زبانی، نژادی و مذهبی اطلاق می‎گردد که دارای فرهنگ متمایز از دیگران هستند.  در ایران باستان از اقوام ماد، پارس و آریایی نام برده شده می باشد.  اما آن چیز که در شرایط کنونی کشور قابل احصا می باشد.  می‎توان به قومیتهای عمده فارس، بلوچ، نمود، آذری، ترکمن، عرب و لر تصریح نمود که علیرغم ریشه نژادی مشترک به لحاظ زبان و یا مذهب از یکدیگر متمایز شده‎اند.

به نظر می رسد در این خصوص رساترین تعریف مربوط به ویکتور کوزلوف (قوم شناس معروف) باشد که معتقد می باشد «قوم یک سازمان اجتماعی تشکیل یافته ای می باشد که بر پهنه سرزمین معینی قرار دارد و شامل مردمی می باشد که در طول تاریخ با هم پیوندهای اقتصادی، فرهنگی، خویشاوندی و …  مستقر نمود ه اند، دارای زبان، ویژگی های فرهنگی، ارزش های اجتماعی و سنت های مشترک می باشند.  در گذشته مشخصات خونی و نژادی نیز جزو پیوند های قومی محسوب می شدند اما امروز به دنبال در هم آمیختگی ملت ها دیگر به حساب نمی آیند (ابوطالبی، 1378: 131).  شاخص های عمده قومی عبارت اند از: خودآگاهی قومی، زبان مادری و سرزمین نیاکان.  در مورد بعضی اقوام ویژگی های روانی(حالت ها ی روحی )، شیوه زیستن یا گونه معینی از سازمان اجتماعی -سرزمینی(دولت) یا خواست ها و تمایلات عیان افراد یک قوم برای بر پایی یک سازمان دولتی نیز می توانند جزو شاخص ها باشند (شیخاوندی،  1369: 276).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه