عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هویت قومی

هویت قومی به سنت فرهنگی مشترک و احساس هویتی گفته می گردد که یک قوم را به عنوان یک گروه فرعی از یک جامعه بزر گ تر متمایز می کند.  اعضای هر گروه قومی از لحاظ ویژگی های خاص فرهنگی از سایر اعضای جامعه، خود را متمایز می دانند(داوری،1376: 44).  « کاستلز» معتقد می باشد که «قومیت به مثابه منبع و هویت در حال رنگ باختگی می باشد، اما نه در برابر قومیت ها، بلکه در برابر اصول کلی تر تعریف فرهنگی خود، از قبیل دین، ملت یا جنسیت» (کاستلز، 74:1380).  بارث می نویسد: «امروزه مفهوم هویت قومی علیرغم رنگ باختن آن بر رشته ای از قیود اعمال شده بر انواعی از تأثیر ها که فرد مجاز به ایفای آنها می باشد و طرف هایی که برای انجام بده و بستا ن های گوناگون برگزینند ، دلالت دارد (ساعی ارسی،37:1384).  هویت یابی قومی به عنوان اساس اقدام جمعی زمانی تحقق می پذیرد و حفظ می گردد که امتیازات آشکاری وجود داشته باشد که با تکیه بر هویت قومی بتوان برای دست یافتن به آن ها با دیگران رقابت نمود .  این رقابت میان گروه های قومی عامل بسیج قومی می باشد و به تشکیل سازمان قومی و افزایش هویت های قومی منجر می گردد.

2-27- امنیت پایدار

امنیت، اصطلاحی می باشد مشعر بر فقدان تهدید بر ارزش های نادر (علی بابایی، 1383: 31).  وضعیتی می باشد که در آن ارزش هایی که از دید تصمیم سازان برای بقا و بهتر زیستن جامعه حیاتی می باشد، مورد طرفداری و تقویت قرار می گیرند (روی، 1382 : 26).  « پایداری »، مفهوم تازه ای می باشد که به و یژه در طریقه تحولات جهانی در سه دهه گذشته و بر اثر بیم ها و امید های نو ، طرح شده، گسترش یافته و با اقبال روبه رو  شده می باشد.  « پایداری » و مفاهیم ترکیبی آن مانند ،« امنیت پایدار » ناظر بر درک جامعی می باشد که بر پایه آن، به همه عوامل مؤثر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و …  در کنار یکدیگر و در تعامل با هم توجه می گردد(نصیری، 1384 : 82).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد