تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه منطقه خاور میانه ؛  ایران و 17 کشور می گردد و مقطع زمانی برای پژوهش حاضر رویدادهای اخیر، بیشتر در20 سال اخیر تا سال 2014 در نظر گرفته شده می باشد..

 

1-11- سازمان دهی پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل تهیه شده می باشد که شامل: فصل اول؛ کلیات پژوهش، فصل دوم؛ مبانی نظری، تاریخچه و نظریات پایه ، فصل سوم؛ به تحلیل ژئوپلیتیک منطقه مورد مطالعه پرداخته می گردد   ، فصل چهارم؛ یافته های پژوهش و فصل پنجم؛ ، ارزیابی فرضیات ونتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

 

1-12- تعریف مفاهیم و اصطلاحات

از مهم ترین واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این پژوهش که به تشریح آن ها پرداخته می گردد عبارتند از: استراتژی، آمریکا، خاور میانه، تحولات ژئوپلیتیکی، ایران

 

1-12-1- استراتژی

راهبرد یا استراتژی مفهومی می باشد که از عرصه نظامی نشأت گرفته و بعداً در سایر عرصه‌ها مانند اقتصاد، تجارت و به ویژه عرصه سیاست و مملکت داری از کاربرد زیادی برخوردار شده می باشد. ریشه واژه «استراتژی» واژه یونانی «استراتژیا»  به معنای «فرماندهی و رهبری» می باشد. اکنون معنای ساده استراتژی عبارت می باشد از یک طرح عملیاتی به مقصود هماهنگی و سازماندهی اقدامات برای دستیابی به هدف.(صلح جو ،1386،22)

ژئواستراتژی علم روابطی می باشد که بین یک استراتژی و محیط جغرافیایی هست .عوامل اصلی در این ارتباط بشر و طبیعت می باشد . ژئواستراتژی دانش جدیدی می باشد که بعد از جنگ جهانی دوم، نظامیان آن را مطرح کردند. در تعریف آن گفته اند: ژئواستراتژی علم کشف روابط بین عوامل جغرافیایی طبیعی و انسانی و روابط آن ها با استراتژی می باشد. به بیانی دیگر، ژئواستراتژی علم مطالعه زیر بناهای جغرافیایی، شکل گیری و اجرای استراتژی می باشد. ژئواستراتژی موضوعات را از بعد جهانی و بین المللی مورد تحلیل و مطالعه قرار می دهد.( حافظ نیا،1385؛148-149)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • شناسایی استراتژی دولت آمریکا در منطقه خاور میانه
  • ایجاد راهکارهای موثر در پیامدهای استراتژی دولت آمریکا در خاور میانه
  • کوشش در جهت ایجاد همگرایی با کشورهای خاور میانه در مقابله با استراتژی آمریکا در خاور میانه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه