عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

قسمتی از متن پایان نامه :

جنگ و خاور میانه

خاورمیانه همواره با بحران‌های سیاسی مواجه بوده می باشد. بیداری ملت‌های مسلمان در کشورهای عربی، آغازگر تغییرات اساسی در بعضی از این کشورها شده می باشد که بی‌شک پی‌آمدهای منطقه‌ای مهمی به دنبال خواهد داشت. بر همین اساس، مطالعه نظری و میدانی بحران‌های سیاسی در دولت‌ها، جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی در کشورهای عربی بیش از پیش ضرورت پیدا کرده می باشد و برای درک و فهم بیشتر تحولات منطقه مهم زیادی می باشد.(بهشتی پور،1390؛12)

گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، بستر ساز بروز بحران‌هایی با خصلت اجتماعی می باشد. در واقع، با شکل‌گیری دولت‌های مدرن، بعد اجتماعی و تأثیر مردم در حکومت بسیار پررنگ‌تر گردید و حل مسائل اجتماعی ضرورت بیشتری پیدا نمود که این خود عاملی برای به وجود آمدن علوم اجتماعی جدید گردید. یکی از دل مشغولی‌های عمده این علوم پاسخ به این پرسش بود که تغییرات اجتماعی چگونه حادث می شوند و از همین جا بود که مفهوم بحران به عنوان عاملی مهم در تغییرات و دگرگونی‌های اجتماعی مطرح گردید. آن‌گاه این سؤال پیش آمد که بحران چیست و چه مفهومی از آن می‌توان ارائه داد. به گونه کلی، اگر بحران را بروز اختلال در یک سیستم و بر هم خوردن تعادل آن تعریف کنیم، آن گاه درگیری و تنش پیامد اجتناب‌ناپذیر آن به شمار می‌رود، در آن صورت بایستی درصدد برآمد که چگونه می‌توان آن را مهار یا مدیریت نمود. شناخت نوع بحران برای مدیریت آن لازم است، ممکن می باشد بحران‌ها منبعث از نظام یا عوامل داخلی و یا منبعث از عوامل محیطی باشند. در هر صورت، مطالعه عوامل بحران‌زا نظیر بی‌ثباتی در اشکال و قالب‌های گوناگون نظیر انتقال قهرآمیز قدرت، ما را به شناخت هرچه بهتر شیوه‌های پیشگیری و مهار بحران‌ها نزدیک‌تر می کند. با نگاهی دقیق‌تر به پدیده بحران، می‌توان چهار مرحله پیدایش، گسترش،‌ کاهش و تأثیر را در آن تشخیص داد و در هر مرحله پاسخ‌های مناسب برای آن جستجو نمود.

در این بین و در مطالعه بحران به لحاظ نظری و در سطح داخلی، نوع ساختار دولت تأثیر مهمی اعمال می کند، از این‌رو در تبیین بحران‌ها لازم می باشد تحول در مفهوم دولت ملی مورد توجه قرار گیرد. بر این‌اساس، می‌توان نظریاتی را مورد مطالعه قرار داد که اکثراً تحت عنوان نظریات نوسازی و نظریات مارکسیستی تقسیم‌بندی شده‌اند. بنابر نظریه‌های نوسازی، دگرگونی‌های سریع اجتماعی که با ورود نیروهای اجتماعی جدید به حوزه سیاسی همراه می باشد، به دلیل تحول کند و آهسته نهادهای سیاسی به پیدایش بحران‌ منجر می گردد، به تعبیری، بحران نتیجه دشواری در یافتن ساز و کارهای بازخوردی و ناتوانی در منطبق ساختن دولت با محیط داخلی و پیرامونی آن می‌باشد. در حالی که بنابر نظریه‌های مارکسیستی، بحران حاصل ماهیت از خود بیگانه‌ساز روابط تولیدی – پولی نظام کالایی‌ساز سرمایه‌داری می باشد. براساس این دیدگاه، بحران ذاتی نظام سرمایه‌داری می باشد.(همان)

اما جدا از مسئله دولت و نوع ساختار آن، طرف دیگر قضیه، جنبش‌های اجتماعی می‌باشند که آنها نیز عاملی مهم در دگرگونی جوامع و بروز بحران‌ها هستند و خود موضوع نظریه‌پردازی در سطح وسیعی قرار گرفته‌اند؛ نظریه‌هایی که در طول سه نسل تکامل یافتند تا به شناخت بهتری از جنبش‌ها با در نظر داشتن تحولات محیطی دست یابند. در تبیین جنبش‌های اجتماعی، نسل اول نظریه‌پردازان بر رفتار جمعی تأکید داشتند و نارضایتی عمومی و سست شدن ارزش‌های اجتماعی را بستر ساز جنبش‌های اجتماعی معرفی کردند، در حالی که نسل دوم نظریه‌پردازان به بسیج منابع توجه بیشتری نشان دادند و با توسل به اصل انتخاب عقلانی و فایده‌مندی به ارزیابی هزینه‌ها و فواید مشارکت در جنبش‌های اجتماعی پرداختند و کوشیدند از این طریق به توجیه شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی بپردازند. اما نسل سوم نظریه‌پردازان با در نظر داشتن تحولات اجتماعی جدید، جنبش‌های اجتماعی را براساس ویژگی‌های برخورداری از شبکه‌های تعامل غیررسمی، اعتقادات مشترک و همبستگی، اقدام جمعی متمرکز بر منازعات و بهره گیری از اعتراض و در مجموع هویت‌یابی مبتنی بر اعتراض یا هویت‌یابی اعتراضی تبیین می‌کنند. از دیدگاه آنان، در این جنبش‌ها نوعی رادیکالیسم خود محدود سازنده نظاره می گردد که براندازی نظام‌های موجود را هدف نمی‌گیرند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • شناسایی استراتژی دولت آمریکا در منطقه خاور میانه
  • ایجاد راهکارهای موثر در پیامدهای استراتژی دولت آمریکا در خاور میانه
  • کوشش در جهت ایجاد همگرایی با کشورهای خاور میانه در مقابله با استراتژی آمریکا در خاور میانه
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه