عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای ژئوپلیتیک خاور میانه

مانند مناطق حیاتی و مؤثر در معادلات ژئوپولیتیک جهانی، منطقه خاورمیانه می باشد.خاورمیانه را مرکز دنیای قدیم می دانند، مرکزی که در دل آن منطقه خلیج فارس، به منزله (هارتلند ) جهانی قرار دارد.

تحولات خاورمیانه و خیزش جریان اسلام گرایی در منطقه، کی چالش معنایی را موجب شده که اگر آن را با آسیب دیدگی نظم سیاسی منطقه های جهانی و قدر تهای بزرگ نوظهور درکنار هم قرار دهیم، ابعاد بیشتری از تحولات عیان می گردد. مهم ترین و عمیق ترین بحرا نهای سیاسی جهان معاصر در این منطقه رقم می خورد و چالشهای مهم ژئوپلیتیکی از عوامل شکننده ،و تشدید کننده و تداومگر بحران در این حوزه جغرافیایی می باشد. چشم انداز موجود ازخیز شهای مردمی، بیانگر آغاز تحولات و لرز شهای ژئوپلیتیکی گسترده در فضای خاورمیانه وشمال آفریقاست و جغرافیای سیاسی منطقه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

نتیجه نهایی مبیّن آن می باشد که ضمن تغیر شیوه ها و ابزارهای اِعمال قدرت در عرص ههایژئوپلیتیکی جدید، کشورهای تر یکه و ایران به عنوان دو مدل حکومتی، رقابت بسیار سختی درشکل دادن جغرافیای سیاسی جدید خاورمیانه خواهند داشت. در واقع، ویژگ یهای ژئوپلیتیک وپای های قدرت و تأثیر و اهداف و استراتژ یهای سیاسی امنیتی و اقتصادی ایران و ترکیه به

گونه ای می باشد که به اصلی ترین بازیگران منطقه خاورمیانه تبدیل شده اند. (قدسی ، 1391) .

قدرت و رقاب تهای قدرتی برای ایجاد برتری نسبت به رقیبان،پیوسته هسته مرکزی مباحث و کارکرد ژئوپلیتیک پویا بوده می باشد برتر یخواهی، سلطه جویی و یا ایجاد کنترل بر امور منطقه، بخشی از جهان یا بر کل جهان در اصطلاح،( هژمونی( Hegemony  گفته می گردد که هدف اصلی در باز یهای ژئوپلیتیک می باشد. )مجتهدزاده،1381؛137)

2-3-1- خاور میانه قبل از جنگ سرد

منطقه خاورمیانه دغدغه اصلی سیاست های جهان می باشد. بیش از 20 کشور مجاور دریای مدیترانه هستند که این امر بر  تنوع، پیچیدگی و حساسیت شرایط منطقه می افزاید.  منطقه خاورمیانه بیش از آن که یک جایگاه جغرافیایی باشد بیشتر در برگیرنده مفهوم سیاسی می باشد و این امر اهمیت استراتژیک این منطقه را از دید دنیای غرب مطرح می کند. تروریسم، فرهنگ جنگ، دخالت های خارجی، خصومت عیان غرب و اسلام، تسلیحات کشتار جمعی و دولت های فاقد مقبولیت مردمی، عوامل در هم تنیده  شرایط ویرانگر در منطقه قلمداد می شوند. تاکنون کوشش های چندجانبه بین کشورهای دو طرف اقیانوس اطلس (ایالات متحده و اروپا) به مقصود دفع خطرات و تهدیدات منطقه از طریق نهادهای موجود مانند NATO، Eu، G8 و  UNصورت پذیرفته می باشد.(عرفی ،1390؛62)

آغاز فرایند تغییر شکل تأثیر ناتو حتی به قبل از  فروپاشی شوروی تصریح دارد و از یک سازوکار امنیت جمعی جنگ سرد به یک سازمان جدید با دیدی کلنگر در امور امنیتی که توجه را به ابعاد سیاسی معطوف می کند تغییر ماهیت داده می باشد.(همان)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  • شناسایی استراتژی دولت آمریکا در منطقه خاور میانه
  • ایجاد راهکارهای موثر در پیامدهای استراتژی دولت آمریکا در خاور میانه
  • کوشش در جهت ایجاد همگرایی با کشورهای خاور میانه در مقابله با استراتژی آمریکا در خاور میانه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه