عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

2نقش عوامل جغرافیایی در روابط بین‏الملل

تأثیر عوامل جغرافیایی و اقلیمی بر رفتارهای سیاسی، گرایشی می باشد قدیمی که ریشه در تاریخ بشر دارد؛ مثلاً، به اعتقاد ارسطو، مردم و محیط آن‏ها جدایی‏ناپذیرند و مردم همواره از شرایط جغرافیایی تأثیر می‏پذیرفته‏اند. ژان بُدن می‏گفت: شرایط جغرافیایی بر روحیات ملّی و سیاست خارجی کشورها تأثیر می‏گذارد. اما این گرایش از دهه 1960 م. با تأکید بیش‏تر بر تأثیر عوامل جغرافیایی بر رفتارهای سیاسی مجددا با قوّت و قدرت ظهور پیدا نمود و هم‏اکنون در روابط بین‏الملل (در حوزه نظری و عملی)، عواملی مانند جغرافیا، توزیع منابع، توسعه و فن‏آوری از اهمیت و تأثیر فوق‏العاده‏ای برخوردار می باشد، به نحوی که بدون در نظر داشتن آن‏ها شناسایی کامل محیط بین‏المللی ممکن نیست. از اواخر قرن 19، تأثیر رشد جمعیت بر کمبود منابع، تأثیر کمبود منابع در منازعات آینده، و جغرافیا و تأثیر فن‏آوری بر منابع و جغرافیا، محور نوشته‏ها در این زمینه بوده که اکثرا دو گروه «آرمان‏گرایان» و «واقع‏گرایان» در روابط بین‏الملل، بشر را در ارتباط با عوامل جغرافیایی و زیست محیطی ـ به مفهوم وسیع آن ـ به گونه‏ای که فرهنگ انسانی و ویژگی‏های آن را شامل می باشد، مورد توجه قرار داده‏اند(دوئرتی،1372 :106).

10-2جغرافیا و ژئوپلیتیک

مفهوم ژئوپلیتیک بیانگر حیطه‌ای از مطالعه جغرافیایی می باشد که عامل فضا را در شناخت چگونگی شکل‌گیری روابط بین‌الملل مهم تلقی می کند. کاربرد فعلی این واژه نباید با واژه ژئوپلیتیک آلمان که شکل خاصی از جبر محیطی بود که برای مشروعیت دادن به اعمال دولت به کار رفت اشتباه گردد. واژه اخیر آغاز در سال 1916 به وسیله ردولف کیلن دانشمند علوم سیاسی سوئدی به کار رفت و سپس توسط کارل هاوس هوفر جغرافی‌دان آلمانی که طرفدار بخشی از افکار فردریک راتزل بود مورد بهره گیری قرار گرفت و راتزل تحت تأثیر مفهوم هگلی دولت یعنی وجود یک روح واحد در جامعه قرار گرفته با جمع آن با افکار دیگر، دولت را ارگانیزمی می‌دانست که افراد تابع آنند و نیاز جدی به فضای حیاتی و توسعه سرزمینی دارد. این افکار توسط رهبران حزب نازی به ویژه رودلف هس در طرح‌های گسترش سرزمینی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. سوءاستفاده از این ایده‌ها در اهداف سیاسی، به دانش ژئوپلیتیک ضربه زد و باعث گردید نسبت به هرامری که شباهتی با آن داشته باشد حساسیت ایجاد گردد.(عزتی،6:1382)

در عین حال، همان‌گونه که پیت در سال 1989 نوشت اصطلاح ژئوپلتیک که پس از جنگ دوم با بدنامی رها شده بود، در اواخر دهه 1970 و دهه 1980 احیا گردید.) مویر،368:1379) و تعدادی از دانشمندان به اظهار و تبیین آن پرداختند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه