تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

3روش پژوهش ومراحل پژوهش

روش پژوهش در این پایان نامه از نوع مطالعات توصیفی، تحلیلی می باشد و به روش کتابخانه ای انجام می پذیرد. اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب، مجلات علمی وپژوهشی، مقالات و سایت های اینترنتی گردآوری شده می باشد.

مطالعات کتابخانه ای، به عنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به اطلاعات و منابع مورد نظر قرارگرفته می باشد و کوشش گردیده با فیش برداری از منابع مختلف و تاکید بر منابع مهم کتابخانه ای زمینه قوام یابی اطلاعات پژوهش بیشتر گردد. برای تحلیل اطلاعات به دست آمده و کمیت بخشی به آن از نرم افزار spssاستفاده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-3- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت می باشد از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشد.از آنجا که جوامع آماری معمولاً از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمی توانند به تمام آنها مراجعه کنند.پس ناگزیرند به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفا کنند (حافظ نیا، 1387، صص 120-119)لذا جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر وپسرومعلمان زن و مردشهرستان رودبار می باشند.

2-1- 3- حجم نمونه

همان طوری که گفته گردید جامعه آماری،دانش آموزان و معلمان زن و مرد شهرستان رودبار می باشند، انتخاب تعداد نمونه‌ها، با در نظر داشتن موضوع پژوهش و آگاهی‌های اولیه از جامعه آماری، هم چنین گستردگی محدوده‌ی مورد مطالعه، کمبود وقت و امکانات، تعداد 384 پرسشنامه به صورت تصادفی و سهمیه ای میان معلمان ودانش آموزان به صورت مساوی توزیع گردید. مخاطبان این پرسش نامه شامل معلمان زن و مرد و دانش آموزان دختر و پسر بودند که در این شهرستان حضور داشتند و به سؤالات پرسشنامه پاسخ گفتند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه