عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری

مقصود از روایی آن می باشد که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد)موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های مناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی،1382،288 )

لذا برای رسیدن به روایی پژوهش مراحل زیر انجام شده می باشد:

1- مطالعه متون و منابع علمی و مشخص کردن شاخص های هر کدام از ابعاد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- تهیه پرسشنامه با بهره گیری از نظر استاد راهنما

3- در نهایت پرسشنامه در قالب2 فرضیه مورد نظر تنظیم گردید.

پس روایی ابزار با بهره گیری از روش اعتبار محتوا به لحاظ این که به تائید استاد محترم راهنما رسیده می باشد تامین می گردد.برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی”بهره گیری می کنیم واندازه آن معمولاًبین صفر تا یک تغییر می کند .ضریب پایایی صفر معرّف عدم پایایی وضریب پایایی یک ، معرّف پایایی کامل می باشد.  در این پژوهش جهت محاسبه ضریب پایایی درونی  از ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد . چراکه تقریباً در همه موارد ، آلفای کرونباخ را می توان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد.در این روش ، اگر ضریب آلفا کمتر از 60% باشد معمولاً اعتبار آن ضعیف تلقی می گردد ، دامنه 70% قابل قبول و بیش از 80% خوب تلقی می گردد. با در نظر داشتن موارد مذکور اندازه آلفای کرونباخ  متغیرها با بهره گیری ازپرسشنامه بصورت زیر بدست آمد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه