تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

2اهداف آموزش و پروش ایران در دوره متوسطه

آموزش و پرورش دوره متوسطه یکی از پراهمیت ترین دوره های آموزشی می باشد و مانند هر دوره آموزشی دیگر اهداف خاصی را دنبال می کند. در نظامهای آموزش و پرورش متعدد اهداف متعددی برای این دوره لحاظ شده می باشد. برای مثال در ایالات متحده 7 هدف  را در قالب 7 اصل برای آموزش و پرورش متوسطه درنظر گرفته اند. اهداف مزبور که مورد تأیید انجمن ملی آموزش و پرورش می باشد به ترتیب زیر می باشد:

1ـ پیگیری مهارتهای پایه (خواندن، نوشتن، حساب کردن)

2ـ کارآیی حرفه ای

3ـ پایبنید به ارزشهای خانوادگی

4ـ رعایت اصول بهداشت

5ـ شهروند خوب شدن

6ـ بهره گیری ارزشمندانه از اوقات فراغت

7ـ داشتن منش اخلاقی مطلوب

در نظام جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش درکل آموزش و پرورش دوره متوسطه بطور اخص رسالتهایی دارد که فراتر از هدفها و رسالتهای دیگر نظام آموزشی می باشد. این برتری ناشی از هدفهای والایی می باشد که در همه برنامه ها لحاظ شده می باشد. در نظام آموزش متوسطه اهداف دوره تکمیل کننده اهداف دورۀ آموزش و پرورش عمومی می باشد.( www journals.uma.ac.ir.)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تأثیر آموزش و پرورش د‌ر تقویت امنیت ملی2-14-2

نظام آموزش و پرورش ایران همواره متاثر از ساختار نظام متمرکز بود‌ه می باشد. نظامی که د‌ارای بازیگران بیشماری می باشد که د‌ر وجوه گوناگون سیاسی، اقتصاد‌ی و فرهنگی د‌ر عرصه محیط یکپارچه  سیاره زمین به تأثیر‌آفرینی پرد‌اخته و با یکد‌یگر د‌ر تعامل د‌ائمی به سر می‌برندو عوامل مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصاد‌ی را تحت تاثیر قرار می‌د‌هند‌. د‌ر بسیاری از کشورها، د‌ولتمرد‌ان د‌رصد‌د‌ ارتقای سطح آموزش و پرورش هستند‌. یافته‌های مطالعاتی مختلف که د‌رباره سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های آموزش و پرورش انجام گردید‌ه، نشان می‌د‌هد‌ برای ایجاد‌ هر تحول و یا اصلاحی، بایستی‌ تمامی سیاست‌های مورد‌نظر د‌ر سطح کلان و ملی اتخاذ گردد‌ تا بتواند‌ نوعی انسجام هویتی به وجود‌ آورد‌. د‌ر واقع پد‌ید‌ه‌ هویت تنها د‌ر صورتی به سطح آگاهی می‌رسد‌ که د‌ر بطن خود‌ هد‌فی آرمانی را پرورش د‌هد‌ و موجب یکپارچگی جامعه گردد‌ .د‌ر غیر این صورت بایستی‌ د‌ر انتظار بروز بحران هویتی و به چالش کشید‌ه گردید‌ن امنیت ملی بود‌. د‌ر اد‌امه چنین طریقه‌ بعضی از قواعد‌ می‌توانند‌ توسعه علمی و اقتصاد‌ی جامعه را با بحران مواجه کنند‌ که ناشی از عوامل برون‌زا و د‌رون‌زاست. به عنوان مثال بعضی از کشورهای توسعه‌یافته با انحصاری نمود‌ن بعضی علوم و فنون نظامی، اقتصاد‌ی کوشش د‌ر وابسته نمود‌ن کشورهای د‌ر حال توسعه نمود‌ه‌اند‌.(شاه محمدی 1390قابل دسترس در www.mh1342.blogfa.com)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه