تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

2بوم“

”بوم“ واژه‌اى می باشد کهن در زبان فارسى که از یک‌سو با مفهوم ”میهن“ برابر می باشد و از سوى دیگر با مفهوم اروپائى ”سرزمین“ نزدیکى پیدا مى‌کند. اگرچه واژه ‌”بوم“ در فرهنگ جغرافیائى سیاسى فارسى‌ زبان کنونى مورد بررسى نیست و جائى در مباحث علمى ندارد، مى‌تواند همراه با مفهوم ”مرز“ وارد این فرهنگ گردد و جایگزینى پویا در فارسى براى واژه territory باشد؛ آنگونه که در فرهنگ جغرافیاى سیاسى باختر زمین آمده می باشد.

به هرحال، ما در اینجا با مفهوم ”سرزمین“ سر و کار داریم آنگونه که مفهوم ”territory“ در فرهنگ جغرافیاى سیاسى اروپائى مورد بحث می باشد. سرزمین را مى‌توان چهره افقى یا فیزیکى کشور تعریف نمود؛ مفهومى جغرافیائى که با در نظر داشتن مفهوم حکومت، جنبه‌اى سیاسى پیدا مى‌کند و با در نظر داشتن آن مفهوم و مفهوم ”ملت“ پدیده سیاسى – جغرافیائى ”کشور“ را واقعیت مى‌بخشد. از میان جغرافیدانان سیاسى باختر زمین، پرفسور ژان ایونا گاتمن توانسته می باشد کارآترین و رساترین تعریف را، تا این تاریخ، از سرزمین یا ”بوم“ در ارتباط با ”حاکمیت“ حکومت ارائه دهد. وى در مقاله‌‌اى تحت عنوان ”گذران تکاملى مفهوم سرزمین“ در حالى‌که بر این نکته تائید دارد که مفهوم سرزمین در روزگاران ما همچنان دستخوش دگرگونى بنیادین و پر اهمیتى می باشد مى‌گوید۱:سرزمین هم مفهومى سیاسى می باشد و هم جغرافیائی، چراکه چهره جغرافیائى زمین هم جلوه‌گاه جدائى‌هاى سیاسى می باشد و هم از راه جریانى سیاسى سازمان مى‌یابد.( .(www.aftabir.com

1-7-2مرز

در ارتباط با تعریف مرز و سرحد، طبقه بندی انواع مرزها و کارکردهای مرز و سایر مباحث مرتبط با مرز، کوشش هایی از سوی جغرافیدانان سیاسی و بعضی دیگر از کارشناسان رشته های مرتبط صورت گرفته می باشد؛ مانند می توان به فعالیت هایی که توسط دانشمندانی مانند هارتشورن، هولدیچ، جونز و کریستف تصریح نمود که به تعریف اصطلاحات مرز، سرحد و طبقه بندی انواع مرز پرداخته اند (زرقانی،17:1386). بعضی از تعاریف تصریح شده ی مرز، از سوی دانشمندان مختلف عبارت می باشد از: خط جدا کننده ی یک واحد از واحد دیگر را مرز گویند. خطوط مرزی، خطوط اعتباری و قراردادی هستند که به مننظور تحدید یک واحد بر روی زمین مشخص می شوند(میرحیدر،161:1386). مرزهای فضاهای انسانی توسط فعالیت های اجتماعی تعریف می شوند و بسته به نوع ماهیت  فعالیت اجتماعی از انواع دقیق تا انواع نامشخص تغییر می نمایند(میرحیدر،7:1386).مرز حد فاصل دو کشور یا منطقه ای که صلاحیت سرزمینی بر روی آن پایان می یابد (آقابخشی،افشاری راد،57:1379) . خط پیرامونی که بخش پایانی گستره ی فعالیت یک ملت را مشخص می سازد و جنبه ای سیاسی پیدا می کند که مرز خوانده می گردد (مجتهدزاده،4:1386). ریچارد مویر می گوید: “مرزها تا حدودی مانند چیزی خطی توصیف شده اند. در حقیقت مرزها در جایی به وجود می آیند که فصل مشترک های عمودی میان حاکمیت های کشوری از سطح زمین   می گذرد . و همچنین پیتر تیلور می گوید: مرز مفهومی از درون به بیرون می باشد و خط مشخصی می باشد که جدایی را نشان می دهد. (زرقانی،18:1386).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه