عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

2ملت

ملت به گروهی از انسانهای دارای فرهنگ، ریشه نژادی مشترک و زبان واحد اطلاق می گردد که دارای حکومتی واحد هستند یا قصدی برای خلق چنین حکومتی دارند.

تعریف دیگری ملت به گروهی از مردم گفته می گردد که به دلایلی خود را متعلق به یکدیگر و وابسته به هم می دانند  این علت های ممکن می باشد ملموس و عینی باشد ماننند زبان و فرهنگ ، دین ، آداب و رسوم اجتماعی ، سرزمین مشترک ، تاریخ مشترک و عامل نژادی و یا مانند جهان بینی مشترک ، غیر ملموس و ذهنی باشد.(میر حیدر، 1385: 124)

3-1-6-2حکومت
مردمی که در یک سرزمین زندگی می‌کنند به نوعی نظام اداری نیازمندند تا بتوانند نقشهای مورد نظر خود را اعمال کنند. هیچ دولتی بدون سازمان سیاسی نمی‌تواند موجودیت پیدا کند.( (www.ngdir.ir

 

4-1-6-2حاکمیت

مهمترین وجه فرق دولت از سایر واحدهای سیاسی حاکمیت می باشد. حاکمیت در مفهوم خارجی آن به قدرت مطلقه دولت و این که هیچ دولت و این که هیچ قدرتی را برتر نمی‌شناسد تصریح دارد به اظهار دیگر، استقلال و آزاد بودن از نظارت مستقیم یک قدرت خارجی، ذاتی دولت می باشد.

حاکمیت قدرت ناشی از آزادی و استقلال یک دولت مستقل می باشد. دولت های مستقل می توانند با اعمال حق حاکمیت ، روابط خارجی و امور داخلی خود را بر وفق تمایلات خود تنظیم نمایند. همچنین به معنای قدرت عالیه تصمیم گیری و اجرای تصمیمات در اختیار دولت می باشد و هیچ نهاد اجتماعی دیگری از آن برخوردار نیست. .( روشن و  فرهادیان ، 1385: 87)

7-2مفاهیم پایدار در جغرافیای سیاسی

همانطور که اظهار شدکشور موضوع اصلی بحث در جغرافیای سیاسی می باشد و مبحث محوری در آن شمرده می گردد.در اینجا،برای دسترسی آسان به مفاهیم جغرافیایی-سیاسی در اصطلاحات “سرزمین یا بوم””مرز”و”ناحیه” “شهر” هر یک به گونه جداگانه مطالعه میشود.(مجتهدزاده:30:1386)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه