عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

از منظر تئوری اطلاعات، اطلاعات در بر دارنده یک معنی خاص می باشد. در این تعریف، اندازه ومحتوای ارائه شده توسط اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد. در این تعریف نیز همانند تعریف قبلی توجه خاصی به کیفییت یا ارزش اطلاعات نمی گردد . در کاربرد رایج، اغلب دانش و اطلاعات را به عنوان واژه های مترادف به کار می برند. روش بهره گیری از واژه دانستن هم به این مسئله افزوده می گردد. آندرسون(Anderson)، بین دو واژه دانش و اطلاعات فرق قائل شده و معتقد می باشد دانش، اطلاعاتی می باشد که از بصیرت به درک تبدیل شده باشد. (هیل ،1381: 28)  اگر این تعریف را بپذیریم بایستی نتیجه گرفت که دانش فراتر از گردآوری قطعات اطلاعات می باشد و در نتیجه این دو واژه مترادف نیستند.

باناونتورا(Bonaventura) باقطعیت اعلام می کند که : اطلاعات دانش نیست بلکه نیروی نهفته دانش می باشد

فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد (Oxford (، پنج ستون را به تعریف دانش اختصاص می دهد که بعضی از تعریف های ارائه شده درآن عبارتند از :

الف ) ادراک ذهنی واضح و معین

ب) حقیقت یا شرط یا حالت ادراک نو

ج)اطلاعات بدست آمده از طریق مطالعه یادگیری و یا دانشوری

دانش با اندیشه، کسب اطلاعات و کاربرد قضاوت در ارزیابی کیفیت اطلاعات جدید، بهره گیری از آن و پیامدهای آن در پرتو دانش موجود بشر شکل می گیرد و افزایش می یابد پس به صورت بسیار اختصار می توان گفت که :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دانش  = اطلاعات+ قضاوت

در واقع دانش همان چیزی می باشد که موجب تقویت یا تغییر فرایند درک کردن می گردد . در حالیکه اطلاعات چیزی غیر از درون دادهایی­نیستند­که وارد یک کانال ارتباطی می شوند. اطلاعات در صورتی به دانش­تبدیل­می­گردد­که ­افراد ­بخواهند ­برای­درک بیشتر و قضاوت از آنها بهره گیری کنند­. (برات،  1379: 17 )

1-11-2ژئوپلیتیک اطلاعات

حکیم ابو­لقاسم فردوسی در حدود یکهزار سال پیش این حقیقت، که منشا توانائی وقدرت، دانش و اطلاعات می باشد را به زبان شعر اظهار نموده و چنین سروده می باشد که :

توانا بود هرکه دانا بود                              ز دانش دل پیر برنا بود

همچنین از ناصر خسرو قبادیانی نقل می باشد که این حقیقت را به شکل دیگری در قالب شعر فارسی اظهار نموده و گفت:

درخت تو گر بار دانش بگیرد                       به زیر آوری چرخ نیلو فری را

ارتباط بین دانش، علم، اطلاعات با قدرت سابقه ای دیرینه در ادبیات فارسی و به تعبیری فرهنگ ایرانی دارد و احتمالا بر همین اساس، ایرانیان در بخشی از ادوار تاریخی پرچمدارعلم، دانش و معرفت بشری بوده­اند و در ادواری که علم و دانش در ایران رونق داشته از لحاظ سیاسی نیز ایران جزو قدرتهای بزرگ جهان بوده و ایرانیان با فرهنگ خود بر سایر فرهنگها تاثیر و نفوذ زیادی گذاشته­اند. (حافظ نیا، 1390: 94) این افتخارات تنها مختص فرهنگ ایرانی نبوده وبیشتر به سرشت قدرات زائی علم مربوط می باشد . در واقع دانش همواره قدرت را به کسانی منتقل کرده می باشد که آن را در دست داشته اند و نحوه کاربرد آن رامی دانسته اند. گسترش و انتشار اطلاعات در در سطح گسترده جهانی، می تواند منادی تغییر ساختار قدرت جهانی باشد. و این امر، امروزه بیش از هر زمان دیگری صادق می باشد. علم و دانش در سطح فردی و­یا اجتماعی و ملی­ به دارنده آن قدرت نفوذ، اثر گذاری و منفعل سازی طرف مقابل را می دهد و از سوی دیگر به تولید فرهنگ غالب می انجامد که می تواند آن جامعه را درموقعیت الگوئی وهدایت و رهبری برای سایرین قرار­دهد. ­(حافظ نیا، 1385: 95) امروزه مهمترین مشخصه جامعه قدرتمند، در اولویت دادن به عنصر اطلاعات نهفته می باشد تا جائیکه جامعه حاضر را جامعه اطلاعاتی نامیده­اند. برتری اقتصادی یا نظامی کشورهای توسعه یافته مرهون اندازه تولید، سازماندهی و بهره گیری آنها از اطلاعات می باشد. (­برات، 1379: 2) امر جمع آوری، تدوین و توزیع اطلاعات اکنون در اقتصاد کشورها عامل اساسی به شمار می رود. دولتها و نهادهای اقتصادی و فرهنگی به نحو فزاینده ای به مجموعه ای از شرکتها، موسسات و سیستمهایی که در امر گردآوری اطلاعات دخالت دارند، اتکای بیشتری پیدا  می کنند و به همین لحاظ تشنجات مربوط به جریان اطلاعات و اخبار چنان ابعادی یافته که قبلا این بخش را شامل نمی گردید. تغییرات تکنولوژیک بیش از پیش بر معضلات سیاست اطلاعاتی افزوده اند. (

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه