عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

2رویکردهای جدید در زمینه ژئوپلیتیک و سیاست جغرافیایی

در جهان جدید امروز ،ژئوپلیتیک بهترازهرزمانی به توصیف کوشش های جدید برای تعیین شکل و وضع جهان پس ازجنگ سرد پرداخته می باشد .موضوعاتی مثل : کوشش های جنبش های اجتماعی، معضلات محیط زیستی، ملی گرایی، قوم گرایی، مسائل مالی واقتصادی توجه کرده می باشد (عزتی، 1385: 29).لذا در این قسمت از پایان نامه به مفاهیم و مطالبی که مرتبط با رویکردهای جدید درژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی می باشد می پردازیم.

1-11-2 ژئو اکونومی

تعریف ژئو اکونومی را می توان: تحلیل استراتژی های اقتصادی بدون در نظر گرفتن سودتجاری، که از طرف دولتهااعمال می گردد به مقصود اقتصاد ملی یا بخشهای حیاتی آن و به دست آوردن کلیدهای کنترل آن از طریق ساختارسیاسی وخط مشی های مربوط به آن دانست.((www.aftabir.comدر حقیقت ژئواکونومی از ترکیب سه عنصر جغرافیا، قدرت و اقتصاد، شکل گرفته می باشد و به نظر می رسد سیاست جای خود را به اقتصاد داده می باشد اما این موضوع به آن معنا نیست که ژئواکونومی چیزی غیراز ژئوپلیتیک باشد بلکه ژئواکونومی یکی از اندیشه های ژئوپلیتیک در عصر حاضر می باشد.(عزتی،29:1385)

2-11-2ژئوکالچر       

تحولات شگرف دهه های اخیر در جهان ، یادآور اهمیت مجدد موضوع فرهنگ در روابط میان جوامع و کشورها می باشد. دیر زمانی تصور بر این بود که سیاست به تنهایی می تواند بسیاری از دردهای جامعه بشری را تسکین بخشیده و تشنج ها و نا آرامی های فزاینده زندگی  اجتماعی را در عرصه های گوناگون به ثبات و آرامشی مبدل سازد. اما اکنون عیان گردیده که سیاست به تنهایی و بدون فرهنگ و اقتصاد قادر نیست محیطی شایسته و مطلوب و جهانی عاری از خشونت و درگیری را برای بشر ها فراهم سازد. در واقع سیاست، فرهنگ و اقتصاد همگی اجزا و تار و پود نظام اجتماعی را تشکیل می دهند که پرداختن به هر یک بدون در نظر گرفتن تأثیرات متقابل دیگری نتیجه  منطقی در بر نداشته و تنها به درک مجرد و غیر واقعی از جهان منجر می گردد (حیدری ،93:1381).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه