تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

2ژئو استراتژی

واژه ژئو استراتژی به معنی کاربرد استراتژی ها به وسیله حکومت ها بر پایه ژئوپلیتیک تعریف می گردد. ژئو استراتژی مفهومی بسیار مرتبط با ژئوپلیتیک دارد می توانیم واژه ژئواستراتژی را کاربرد ژئوپلیتیک در برنامه ریزی نظامی در بالاترین سطح به مقصود بهره گیری بهینه از منابع دفاع ملی تعریف کنیم .ژئو استراتژی علم کشف روابط حاکم بین استراتژی و محیط جغرافیایی می باشد.(حافظ نیا،1385 :148).

مکیندر مناسبات میان جغرافیا و ژئو استراتژی را چنین تبیین می دهد: «هدف یک قدرت جهانی پیش از همه چیز به پایان بردن موفقیت آمیز یک منازعه می باشد و جغرافیا در حل و فصل بسیاری از دشواری های مربوط به تحلیل استراتژیکی، سیاسی و نظامی، همواره به عنوان یک عامل اصلی و اساسی به کار می آید». تا عصر اتم و فضا، شرایط جغرافیایی در اتخاذ استراتژی های مؤثّر یعنی در تعیین اهداف و مسائل و در ارزیابی مخاطرات به مقصود دست یازی به یک کنش سیاسی تأثیر تعیین کننده ای را اعمال کرده می باشد. استراتژی به عنوان یک روش واقعی اندیشه این مکان را پدید می آوردکه بتوان رویداد ها را طبقه بندی و به سلسله مراتبی چند تقسیم نمود و سپس کارآمدترین آنها را برگزید استراتژهای بزرگ از کوروش واسکندر گرفته تا ناپلئون و بیسمارک و انبوه بی شماری دیگرهمواره واقعیت های محیطی را مدّ نظر داشته اند، به طوری که سرتاسر تاریخ بشر حکایت از اعتبار و اهمیت سهم عوامل طبیعی در رویدادهای بزرگ جهانی دارد. به لحاظ استراتژی شرایط آب و هوایی، عامل فاصله، دریاها، کوههاو بیابانها از عوامل عمده تاریخی به شمار می آیند. با این تفاصیل، جغرافیا تنهامرکب از عوامل طبیعی نیست، بلکه بشر ها نیز با واسطه شماره، سنین و رفتارهای جمعیتی خود تأثیر استراتژیکی مشابهی اعمال می کنند. از این روست که در ژئو استراتژی نه تنها به واقعیت های جمعیتی بلکه همچنین بایستی به واقعیت های قومی، یعنی به پراکندگی ملّیت های گوناگون در یک سرزمین وبه واقعیت های فرهنگی و مذهبی نیز توجهی در خور مبذول گردد(پورفیکوئی، 1374: 10).

12-2نظریه های جغرافیای سیاسی

1-12-2 نظریه فضای حیاتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظریه فضای حیاتی توسط فردریک راتزل[1](1904-1844) ارائه شده می باشد. وی که ملقب به پدر جغرافیای سیاسی می باشد با تأثیر از نظریه تکاملی داروین و نیز دیدگاه داروینیسم اجتماعی هربرت اسپنسر، نظریه فضای حیاتی را ارائه داده می باشد. نگاه او به کشور، مثابه موجود زنده ای می باشد که دارای مراحل زندگی تولد، رشد، بلوغ و مرگ می باشد و از همینرو قوانین رشد فضائی کشورها را ارئه داد. از نظر راتزل برای آنکه یک کشور قادر به ادامه حیات باشد و بتواند به رشد خود ادامه دهد نیازمند انرژی می باشد و راه حل ادامه حیات یک کشور  وابسته به اندازه انرژی می باشد که از طریق توسعه فضایی و منابع بدست می آورد. راتزل برای رشد کشورها قائل به وجود قوانین هفتگانه بود ومعتقد بود میان وسعت فضائی کشور با تمدن،فرهنگ و قدرت آن ارتباط ارتباط هست.

[1].Friedrich Ratzel

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه