تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه قدرت بری(خشکی) یا محور جغرافیایی تاریخ(هارتلند)

تئوری «هارتلند» (سرزمین قلبی) از سوی سر هلفورد مکیندر[1](1947- 1861) در اوایل قرن بیستم ارائه گردید این نظریه را می توان سرآغاز همه بحث های ژئوپلیتیک قرن بیستم دانست و همچنان جزء معروفترین مدل های جغرافیایی در بحث های سیاسی می باشد (مجتهدزاده،145:1386). برای اولین بار در سال 1904م طی مقاله ای تحت عنوان «محور جغرافیایی تاریخ»ایننظریه از سوی مکیندر ارائه گردید. مکیندر معتقد بود در تولید قدرت، اصالت با خشکی می باشد و بهترین منطقه جغرافیایی که توانایی تولید قدرت را داراست منطقه جغرافیایی بین رود ولگا در غرب، سیبری، در شرق، ارتفاعات البرز و هندوکش در جنوب و اقیانوس منجمد شمالی در شمال  می باشد که تأثیر یک دژ را بازی می کند و دارای ناحیه غیر قابل دسترسی از سوی قدرت دریائی می باشد و بر همین اساس تئوری خود را ارائه داد و نام این منطقه را بر اساس این نظریه خشکی بزرگ اوراسیا، هارتلند یا قلب زمین نهاد (عزتی،1380: 12). محورهای نفوذی دریائی فاقد دسترسی و نفوذ به منطقه بوده اند؛ از اینرو به گواه تاریخ (اتوتایل، و روتلج، 1380، 77-87) این منطقه همواره کانون فشاربه مناطق اطراف خود بوده و بیشتر تهاجماتی که در طول تاریخ انفاق افتاده می باشد از سوی سکنه این مناطق به سوی مناطق بیرونی صورت گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معروف خود را به تبیین زیر ابراز داشت:

«کسی که فرمانروای شرق اروپا باشد فرمانروای هارتلند و ناحیه محور خواهد گردید و کسیکه فرمانروای هارتلند(قلب زمین) باشد بر جزیره جهانی فرمان خواهد راند وکسی که فرمانروای جزیره جهانی باشد بر کل جهان فرمان خواهد راند» (حافظ نیا، 1385: 28-30).

3-12-2 نظریه ریملند[2](سرزمین حاشیه)

مبدع تئوری ریملند، نیکولاس جان اسپایکمن[3](1943-1893) می باشد که محوریت این تئوری تکیه بر سرزمین های حاشیه یا ریملند می باشد. اسپایکمن بر خلاف نظریه مکیندر، که اصالت را به حاشیه داخلی نظریه مکیندر داده و آن را واجد قدرت واقعی می دانست، اصالت قدرت را در تصرف سرزمین های حاشیه می دانست که بین دو قدرت زمینی و دریایی قرار گرفته اند و قابلیت انشاء اثر را بر بر طرفین دارا می باشد. وی معتقد بود که به دلیل قرار گرفتن منطقه ریملند بین دو قدرت زمینی و دریایی؛هم می تواند به شدت از هر دو طرف آسیب پذیر باشد و هم می تواند با اتخاذ یک تدبیر مناسب در رد این آسیب ها گام بردارد. لذا اسپایکمن چنین استدلال می کند برای اینکه بتوان فضای مناسبی جهت مانور قدرت پدید آورد و مرکز ثقل قدرت را در اختیار داشت لازم می باشد تا بر منطقه ریملند تمرکز نمود و از همین روست که در برهه ای از تاریخ و نیز در دوره کنونی، متحدین قدرت های بزرگ غالباٌ از منطقه ریملند انتخاب شده اند. اسپایکمن در این موضوع چنین اظهار داشت «هرکس کنترل ریملند را بر عهده داشته باشد بر اوراسیا حکومت می کند و کسی که حاکم اوراسیا باشد سرنوشت جهان را کنترل می کند»(عزتی،1371: 16) اسپایکمن با تدقیق در تاریخ و وقایع تاریخی، حضور دولت های روسیه و انگلستان و رقابت و کشمکش بر سر این مناطق را برآورده از این خواستگاه می خواند و بر همین اساس اعتقاد داشت که سیاست دولت آمریکا بایستی به سمت این مناطق چرخش داشته باشد و یا حداقل کوشش خود را به کار گیرد تا از کنترل و تصرف این مناطق توسط قدرت های رقیب جلوگیری به اقدام آید. (اطاعت،1385: 28).

[1].Sir Halford Makinder

[2].Rimland

[3].Nicholas John Spykman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه