عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

فرضیه های پژوهش

1.به نظر می رسد اطلاعات جغرافیایی دبیران و دانش آموزان  مقطع متوسطه شهرستان رودبار از اطلاعات جغرافیای سیاسی آنها بیشتر می باشد.

2.به نظر می رسد رسانه ملی در اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار  بیشترین سهم را دارد.

 

7-1- سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر در 5 فصل تهیه شده می باشد:

فصل اول به  کلیات پژوهش پایان نامه می پردازد لیکن در این فصل نوع روش پژوهش و حجم نمونه و جامعه آماری نیز پرداخته می باشد.

در فصل دوم ادبیات موضوع یا همان مبانی نظری می باشد که مفاهیم را روشن ساخته می باشد

در فصل سوم به ویژگی های جغرافیایی شهرستان رودبار می پردازد.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و پاسخ،پاسخگویان به پرسش ها می پردازد.یافته های پژوهش از طریق جواب های پاسخگویان به پرسش های پرسشنامه ها می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و در نهایت فصل پنجم به ارزیابی فرضیه ها و نتیجه گیری می پردازد.

8-1 محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه در این پایان نامه شهرستان رودبار می باشد.

9-1  محدودیت ها وتنگناهای پژوهش

– زمان بر بودن توزیع پرسشنامه به دلیل پراکندگی مدارس دولتی شهرستان رودبار

– عدم پاسخگویی بعضی از دبیران و دانش آموزان .

– تنگناهای مالی در جریان پژوهش.

– محدودیت زمان با در نظر داشتن گستره پژوهش و فرصت زمانی محدود و تعطیلی زودتر مدارس به دلیل مسابقات جام جهانی فوتبال.