عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوئل بی کوهن؛ نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهان

مبدع تئوری سیستم ژئوپلیتیکی جهان سوئل بی کوهن جغرافی دان معاصر امریکایی می باشد که کوشش نموده تا با یک یکپارچگی سلسله مراتبی به تبیین ساختار و قلمرو ژئواستراتژیکی دوگانه بپردازد و روابط مراکز قدرت درونی خود را شکل دهد( حافظ نیا، 1385، 34). کوهن تئوری ساختار ژئوپلیتیکی خود را در مقاله «جغرافیا و سیاست در جهان تقسیم شده» و در دوره جنگ سرد در بین سال های  (1973-1964) ارائه داد اما پس از جنگ سرد اصلاحاتی در آن به اقدام آورد. در نظریه سوئل بی کوهن، سیستم جهانی به وسیله یک سری پیوند ها و مکانیزم های موازنه دهنده و متحرک، یکپارچگی خود را حفظ می کند.کوهن در قالب این سیستم الگوی توزیع قدرت، روابط قدرت بین اجزای سیستم، سطح بندی سیستم، عوامل پویایی سیستم و ساختار فضائی سیستم را به شکل زیر تبیین می دهد( حافظ نیا، 1385: 35). این تئوری جزء بهترین تئوری هایی می باشد که درمورد ساختار فضایی تصمیم گیری های سیاسی ارائه شده می باشد و طبق این تئوری جهان سیاسی خود به دو منطقه بزرگ ژئواستراتژیک تقسیم بندی می گردد که هر یک دربرگیرنده چندین منطقه ژئوپلیتیک (مجتهدزاده، 1381،158)

13-2نظریه تربیتی در تاریخ آموزش و پرورش غرب

تاریخ تعلیم و تربیت نشان می­دهد که از دیرباز دست کم در پاره­ای از تمدن­ها، مثل تمدن یونان باستان، تمدن اسلامی، یا تمدن جدید در عصر صنعتی و فرا صنعتی فعالیت­ها عملی تعلیم و تربیت در چهار چوب آموزه­های نظری خاصی صورت گرفته که اهل فن آن را نظریه تعلیم و تربیت نامیده­اند .نظریه­های تعلیم و تربیت نظم و انسجام و جهت می­بخشند. اضافه براین، نظریه تربیتی تا حدودی نوع منش، شخصیت و صفاتی را که متعلمان بایستی دارا باشند و نیز نوع دانش و بینشی که شایسته می باشد فراگیرند، تا حدودی مشخص می­کند. نظریه­های تعلیم و تربیت شباهت زیادی به نظریات متافیزیکی دارند. این قبیل نظریه­ها اولاً و با لذّات برای این پیشنهاد نشده­اند که در بوته اقدام به دقت و تحت شرایط کنترل شده آزموده شوند. اما چنین ضعفی موجب بی­ارزشی نظریه تعلیم و تربیت نمی­گردد. به قول ارسطو از هر علمی بایستی به تناسب  ماهیت آن انتظار قطعیت داشت. با این همه، نظریه­های تربیتی در سطح ضعیفی توان پیش­بینی پدیده­های تربیتی را دارا هستند. به علاوه، به صورت محدود و در ابعاد علمی ـ مخصوصاً در زمینه­های یاددهی و یادگیری ـ می­توان فرضیه­هایی را در چارچوب نظریه تربیتی پیشنهاد و آزمایش نمود. اما بایستی دانست که حیطۀ تعلیم و تربیت وسیع می باشد و دارای وجوهی می باشد که به سهولت آزمایش پذیر نیستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه