عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

سوابق و ادبیات پژوهش

مطالعه و تحلیل جغرافیای سیاسی و هم چنین کنکاش در زمینه آموزش و پروش  از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در سال های اخیر در این زمینه  گوناگونی صورت گرفته می باشد ،کتابها و مقالاتی در این زمینه به رشته تحریر درآمده که در ذیل به بعضی از آنها تصریح می گردد.

عبدالحسین کلانتری و همکاران(1388)؛ در مقاله ای با عنوان: هویت دینی و جوانان، پس از مطالعه

مفهوم هویت دینی به عنوان یکی از مسائل مرتبط با جغرافیای سیاسی، نتیجه می گیرند که هویت دینی به دلیل محتوایی که دارد مهم ترین بعد هویت می باشد که تأثیر تعیین کننده ای در هویت یابی افراد جامعه دارد. نویسندگان عقیده دارند که تقویت این بعد از هویت سبب قوام سایر ابعاد آن می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مازیار ادراکی (1391)؛ در مقاله ای با عنوان :تأثیر توسعه فضای سایبر بر علائق دانش آموزان دوره متوسطه شهررشت، نتیجه می گیرد که اندازه بهره گیری از اینترنت در بین دانش آموزان منطقه مورد مطالعه در سطح بالایی قرار دارد. در این بین بیشتر وقت دانش آموزان  در چت، سایت های مد، خارجی و غیر اخلاقی سپری می گردد.

محمد رضا حافظ نیا و کرامت رنجبر(1391)؛ در مقاله ای با عنوان :تاثیر بهره گیری از اینترنت بر هویت محلی دانشجویان بومی اصفهان، به این نتیجه رسیده اند که ارتباط ای بین سایت های اینترنتی و هویت محلی وجود ندارد و این سایت ها تاثیر چندانی بر هویت محلی کاربران اینترنت ندارند.

مویر، ریچارد(1379) در کتابی با عنوان :درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی ،ترجمه دره میرحیدر،در این کتاب به چیستی جغرافیای سیاسی می پردازد،نویسنده در این کتاب  به تأثیر مکان و فضا به  عنوان بینش سیاسی و تصمیم گیری و ارتباط متقابل آنها و همچنان مطالعه جغرافیای سیاسی پرداخته می باشد.و دیدگاهی نو در این زمینه ارائه داده می باشد.

روحی نصرتی چنار رودخانی(1390 )در پایان نامه خود تحت عنوان،تحلیل پیامدهای ژئوکالچر فضای مجازی بر هویت  خانواده ها در شهرستان رودبار،فضای مجاِزی  رااز یک سو دارای قابلیتهای فراوان برای آموزش شهروندی به افراد جامعه می باشد واز سوی دیگرتوسعه فرهنگ شهروندی مجازی خود میتواند به بهره گیری درست از امکانات گسترده فضای مجازی از سوی کاربران یاری رساند،نگارنده در این پایان نامه با بهره گیری از روش میدانی- توصیفی و بابکارگیری از نرم افزار spss در پی تحلیل پیامدهای ژئوکالچر فضای مجازی برهویت خانواده ها در شهرستان رودبار پرداخته می باشد  و درنهایت نگارنده به این نتیجه رسیده می باشد 91 درصد از مردم این منطقه از فضای مجازی بهره گیری می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه