عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم و اصطلاحات و واژها

مهمترین واژه ها و مفاهیمی که در مجموعه حاضر مورد بهره گیری قرار گرفته عبارتند از:

1-11-1-جغرافیا

جغرافیا علمی می باشد که به مطالعه محیط انسانی کره زمین می پردازد یا اینکه کره زمین را از دیدگاه محیط انسانی موردمطالعه قرار میدهد.به اظهار دیگر جغرافیا عبارت می باشد از مطالعه علمی روابط بشر و محیط،حال این محیط ،محیط زیست طبیعی باشد یا محیط زیست انسانی-اقتصادی یا محیط سیاسی و امنیتی-استراتژیک.(مجتهدزاده،1386،19)

2-11- 1جغرافیای سیاسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی یا ژئوپلیتیک دو مبحث مکمل هم از یک موضوع می باشد که به مطالعه”تأثیر آفرینی قدرت سیاسی در محیط جغرافیایی”می پردازد.در جغرافیای سیاسی تاثیر بشر در مواردی زیرا موقعیتها،مرزها،سرزمین ها،ملت ها و منطقه ها مطالعه می گردد.در برخورد کلی،میتوان جغرافیای سیاسی را عبارت از”مطالعه اثر گذاری تصمیمات سیاسی صاحبان قدرت در محیط جغرافیایی دانست “مانندتقسیمات سیاسی کشور و مرزسازیهای سیاسی روی صحنه جغرافیایی. (مجتهدزاده،1386،20)

3-11-1تحلیل اطلاعات

تحلیل اطلاعات[1]به فرایند پیش بینی اتفاقات و احتمالات، بر اساس داده‌های فعلی، که در زمان آینده اتفاق می‌افتد می پردازدwww.wikipedia.org))

4-11-1معلم

در مورد واژه معلم تعاریف زیادی در فرهنگ های تخصصی و عمومی شده می باشد. در فرهنگ آکسفورد، معلم به شخصی گفته شده می باشد که «تدریس می کند به ویژه تدریس درنهاد های تحصیلی.»

در فرهنگ فارسی عمید، معلم را معادل با واژه های مانند : تعلیم دهنده ، آموزاننده و آموزگار آورده می باشد. در لغت نامه دهخدا نیز معلم به معنی آموزاننده، مدرس و آموزگار معنی شده می باشد. شعاری «نژاد»، در فرهنگ علوم رفتاری دو تعریف از واژه معلم ارائه نموده می باشد : کسی که به منظورآموزش معیین به یک عده دانش آموزان  در یک موسسه تربیتی استخدام شده می باشد، کسی که دوره تربیت معلم را تمام کرده می باشد. (فهیم،16:1389)

[1]Intelligence analysis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه