تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

ریشه، معنی و مفهوم واژه «جغرافیا»

اصل کلمه یونانی و به صورت «جئوگرافیا» بوده و معرب آن «الجغرافیه» و واژه «جغرافی» و «جغرافیا» که هر دو در زبان فارسی متداول و دارای یک معنی می‌باشند از زبان عربی گرفته شده می باشد.در زبان انگلیسی Geography (جئوگرافی) آمده و اسمی مرکب می باشد و از دو بخش؛

1- geo : پیشوند و به معنی «زمین» و «خاک» (گاهی به معنی «جغرافیا» و «جغرافیایی»)

:graphy-2 پسوند و به معنی «هنر و فن نوشتن و تبیین دادن و نمایش دادن» و «علم» و «دانش».

پس معنی پس معنی واژه «فن یا علم یا دانش نوشتن و تبیین دادن احوال زمین و نمایش نقشه آن بر روی کاغذ می باشد.» تعریف‌های متفاوتی از جغرافیا ارائه شده می باشد و هر تعریف بر مبنای یک استناد علمی و یک مبنا و بحث استوار می باشد‌‌. از مجموعه تعاریف چنین استنباط می گردد که جغرافیا اظهار ارتباط میان محیط و بشر تعبیر می گردد و به تعبیری اظهار تمام اجزا و ضوابطی که در محیط برای بشر تأثیر‌سازند و همچنین اظهار اجزا و روابطی می باشد که از منظر بشر در محیط اثرگذار می باشد. این ارتباط, بستر مطالعات جغرافیایی را تشکیل می‌دهد.پس پندار ما از محیط و بشر معرفت جغرافیایی را تشکیل می دهد.جغرافیا ارتباط میان محیط، بشر و زمان را اظهار می کند. (www.geography-of-iran.blogfa.com) چهار سنت تاریخی در پژوهش‌های جغرافیایی عبارت می باشد از: واکاوی (تجزیه و تحلیل) مکانی پدیده‌های طبیعی و انسانی (جغرافیا به عنوان مطالعه‌ای در بارهٔ پراکندگی)، مطالعات منطقه‌ای (اماکن و مناطق)، مطالعهٔ بشر و ارتباطٔ او با زمین، و پژوهش در علوم زمین می باشد. با این تفاصیل، جغرافیای جدید نظم و انضباطی همه‌فراگیر می باشد که در درجهٔ نخست به دنبال درک زمین و همهٔ پیچیدگی‌های بشر و طبیعت بوده و تنها منحصر به چیزها و جایشان نیست، بلکه در مورد آن که چگونه تغییر کرده و خواهندکرد نیز می‌باشد.جغرافیا به عنوان «پلی میان بشر و علوم فیزیکی»، به دو شاخهٔ اصلی جغرافیای انسانی و جغرافیای طبیعی تقسیم شده‌می باشد. جغرافیا را می‌توان همانطور که ویدال دولابلاش اظهار کرده علم روابط متقابل بشر و طبیعت دانست. وی اظهار می کند که طبیعت امکان‌هایی را در اختیار بشر قرار می‌دهد و بشر براساس فرهنگش از آنها بهره برداری می کند، البته بایستی توجه داشت که در دهه‌های اخیر انتقادهای بسیاری به این تعریف وارد شده‌می باشد و امروزه اقتصاد سیاسی، مفهوم بازساخت، اقتصاد بازار آزاد در مرکز همه تعاریف جغرافیایی قرار گرفته‌می باشد.  (www.wikipedia.org)   تعاریف زیر گزیده ای از تعاریفی می باشد که برای علم جغرافیا مطرح شده می باشد:

– علم جغرافیا از علوم اجتماعی می باشد که تمرکز اصلی آن بر روی پراکندگی مکانی انسانها و پدیده های فیزیکی زمین می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه