عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

2جغرافیا و سیاست

برای شناخت سیاست در یک سرزمین ناچاریم دسته‌ای از واقعیت‌های جغرافیایی مربوط به آن سرزمین را که می‌توانند بر مسائل سیاسی تأثیر نهند و یا عملاً تأثیر می‌نهند مورد توجه قرار دهیم. به بیانی دیگر، شناخت جغرافیا یکی از پایه‌های شناخت سیاست در یک سرزمین می باشد. در عین حال برای شناخت دقیق مسایل و جریان‌های سیاسی در یک سرزمین به غیر از در نظر داشتن واقعیت‌های جغرافیایی بایستی به عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، حقوقی و سیاسی و نظریه‌های علم سیاست نیز توجه کنیم. در نظر داشتن این مسائل در بسیاری از موارد اهمیتی بالاتر دارد و صرف در نظر داشتن عوامل جغرافیایی نمی‌تواند گرهی از حقایق علمی باز نماید.. (www.geo-hadadpour.blogfa.com)جغرافیا دانشی می باشد کهن و از علوم پایه به شمار می آید که پیشینه تاریخی مطالعاتش به پیدایش تاریخ نوشته شده تمدن بشری باز می گردد،حال آنکه شاخه سیاسی آن به دانشی کاملا جدید می باشد که همراه با پیدایش مفهوم ملت و حکومت ملتی در قرن نوزدهم پدید آمد.(مجتهدزاده،19:1386) سیاست عبارت می باشد از هرنوع تدبیر و کوشش و فعالیت تعمق و تفکر به اقدام فردی و جمعی در جهت کسب قدرت و به عهده گرفتن اداره امور کشور به نحوی که جامعه و افراد آن در مسیر تحقق آمال و خواسته های خویش قرار گیرند.(مدنی،13:1372)تا قرون وسطای اروپایی،سیاست در خدمت دین بود و بخشی از آن شمرده می گردید.به گفته دیگر تا قرن هجدهم،سیاست در خدمت ایدئولوژی بشر بود.با پدیدآمدن مفاهیمی زیرا “ملت”،”حکومت ملی”،”اقتصاد جهانی” و”روابط بین الملل” در دوران مدر،سیاست رفته رفته در خدمت اقتصاد و رسیدن به اهداف اقتصادی قرار گرفت.در دوران پست مدرن که فروپاشی نظام دو قطبی در جهان آغاز گردید ،زیر بنای شکل گرفته نظام جهانی بر اساس تفاوت ایدئولوژیک”شرق” و”غرب” دگرگون شده و بتا جهانی شدن اقتصاد بازارآزاد،نظام جهانی جنبه ای اقتصادی پیداکرد.بدین ترتیب تأثیر سیاست در خدمت اقتصاد،ژرفتر از گذشته شده و سیاست در ارتباط با جغرافیا دوران کاملا تازه ای را در مطالعات علمی منطقه ای و جهانی بشر آغار کرده می باشد.( مجتهدزاده،20:1386) سیاست به عنوان مهم ترین فعالیت نوع بشر و متأثر از ایدئولوژی های گوناگون، تأثیرات عمیقی را بر فضای جغرافیایی به جا می گذارد. و عبارت می باشد از: مفاهیم و نهادهای سیاسی، بازیگران، فرآیندها و مکانیسم های تصمیم ساز که بر پایه یک نظام ارزشی پدید آمده و با پشتیبانی عامل قدرت و جوهر حاکمیت مستتر در آن، بر فضای جغرافیایی تأثیر گذاشته و از آن تأثیر می پذیرد. در واقع سیاست به منزله یک نوع تصمیم گیری می باشد که به وسیله قدرت مشروع طرفداری، تنظیم، تصویب و اجرا می گردد؛ در این پروسه به سه دسته عوامل مانند بازیگران، فرآیند ها، و مستندات سیاسی تأثیرات عمیقی را بر فضای جغرافیایی می گذارند(حافظ نیا و دیگران، 1389: 74).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه