عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

طاووسی و همکاران (1389) به مطالعه سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در دوره 10 ساله در منطقه خوزستان با بهره گیری از نقشه‌های ارتفاع ژئوپتانسیل، بردار باد و فشار سطح دریا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که که در دوره گرم سال، استقرار کم فشار حرارتی سطح زمین و در دوره سرد سال، سامانه‌های مهاجر و رودباد قطبی، به همراه قرارگیری ناوه در غرب ایران روی مناطق بیابانی، تأثیر اساسی در ایجاد طوفان دارند.

ذوالفقاری و همکاران (1390) به مطالعه عوامل همدید موثر بر رخداد پدیده گرد و غبار در بخش‌های غربی ایران طی دوره 5 ساله پرداختند. در این پژوهش با بهره گیری از الگوهای همدید و مکانیسم تشکیل به این نتیجه رسیدند که استقرار یک سامانه کم فشار بر منطقه خاورمیانه و تقویت شرایط ناپایداری در سطح بیابان‌ها و هم‌چنین تاثیر متناسب یک موج کم فشار دینامیک بر فراز جو منطقه، زمینه مناسب را برای انتقال ریزگردها به جو منطقه را فراهم می‌آورد.

میری و همکاران (1390) به مطالعه طوفان‌های گرد و غبار منطقه سیستان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که پس از وقوع خشکسالی‌های اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80، فراوانی رخداد طوفان افزایش چشمگیری داشته می باشد.

کریمی و شکوهی (1390) تشکیل کم فشار روی خلیج فارس و پیشروی آن تا جنوب ترکیه را مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که مساعدت جریان‌های سطوح میانی و بالایی جو با استقرار ناوه روی این سطوح سبب ایجاد گردشی چرخندی در جنوب شرق سوریه، در سطح زمین روی زمین‌های بدون پوشش سطحی (پوشش گیاهی، سنگ فرش بیابانی) و دارای خاک سطحی ریزدانه و گچی شده می باشد. این جریان‌ها با حرکت به سمت شرق ناوه و عمیق شدن شرایط ناپایداری، گرد و غبار را با حرکت شرق سوی خود از روی ارتفاعات زاگرس عبور داده و تمام کشور، به استثنای جنوب‌ شرق را تحت تاثیر قرار داده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خورشید دوست و همکاران (1390) به مطالعه وضعیت اقلیمی گرد و غبار کشور براساس گرد و غبارهای نظاره شده‌ی 50 ایستگاه هواشناسی با بهره گیری از روش آماری و  تحلیل مولفه­های اصلی پرداختند و در آغاز به مقصود مطالعه تغییرات مکانی و زمانی گرد و غبارها، ایستگاه‌های مورد مطالعه را به دو دسته تقسیم کردند و با بهره گیری از روش PCA به این نتیجه رسیدند که سامانه پرفشار آزور از طریق ایجاد کم­فشارهای گرمایی سطح زمین بیش‌ترین تأثیر را در پراکندگی فراوانی روزهای گرد و غباری در غرب ایران دارد. هم‌چنین مشخص کردند که تغییرات سال به سال فراوانی روزهای گرد و غباری در مرحله اول متاثر از تغییرات اوضاع سینوپتیکی بوده و تغییرات چشم­اندازهای زمین و نوسانات بزرگ مقیاس اتمسفری در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه