تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن نمودار4-24 و جدول4-24 بیش از نیمی از معلمان پاسخ دهنده (69%) ارزیابی اطلاعات جغرافیایی سیاسی معلمان و دانش آموزان  را  در حد متوسط و کم می دانند. دانش آموزا در این باره بیشتر گزینه متوسط را نیز انتخاب کرده اند.

 

25)اندازه تاثیر فعالیت در پایگاه های بسیج و شرکت در نماز جمعه در کسب اطلاعات سیاسی پاسخگویان

جدول4-25:اندازه تاثیر فعالیت در پایگاه های بسیج و شرکت در نماز جمعه در کسب اطلاعات سیاسی پاسخگویان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن نمودار4-25 و جدول4-25 بیش از نیمی از معلمان پاسخ دهنده (53% زیاد و متوسط ) معتقد بودند فعالیت در پایگاه های بسیج و شرکت در نماز جمعه در کسب اطلاعات سیاسی آنها موثر بوده می باشد.دانش آموزان 23درصد گزینه ی خیلی زیاد را انتخاب کرده اند،و15.7دصد زیاد و 14.9درصد متوسط و21.4درصد کم و 14.1درصد گزینه کم را در این زمینه انتخاب کرده اند.

معلمان 54درصد زیاد و متوسط تأثیر خود و اولیا را در علاقه دانش آموزان جغرافیا و جغرافیای سیاسی موثر می دانند.دانش اموزان 26.5درصد به صورت متوسط،28.1درصد زیاد و 20.8درصد خیلی زیاد و 16.2درصد کم و 7.8درصد خیلی کم  توجه معلمان و اولیا را در علاقه خودشان به جغرافیا و جغرافیای سیاسی موثر می دانند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه