عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی فرضیه ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دراین فصل فرضیه هایی راکه براسا س آن پژوهش ر اسازماندهی نموده ودرفصل های دوم،  سوم وچهارم درراستای رد یاثابت کردن آنها گام برداشته بودیم ،مطالعه خواهیم نمو د. مطالعه های فوق حاکی از اثبات هردو فرضیه موردنظر می باشد.

1-1-5 ارزیابی فرضیه اول

اطلاعات جغرافیایی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار از اطلاعات جغرافیای سیاسی آنها بیشتر می باشد

جدول بالا به مطالعه اطلاعات جغرافیایی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار از اطلاعات جغرافیای سیاسی آنها بیشتر می باشد،  می پردازد. جهت مطالعه ارتباط از آزمون خی دو بهره گیری گردیده می باشد.سطح معناداری حاصل از آزمون 001.وکوچکتر از 05.می باشد.پس فرضیه ی فوق تایید می گردد و با در نظر داشتن داده ها می توان گفت اطلاعات جغرافیایی معلمان بیشتر از اطلاعات جغرافیایی سیاسی می باشد .و با در نظر داشتن این مساله فرضیه فوق اثبات می گردد.

2-1-5 ارزیابی فرضیه دوم

رسانه ملی در اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار تاثیر بیشتری دارد .

یا

جدول بالا به مطالعه رسانه ملی در اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار تاثیر بیشتری دارد ،  می پردازد. جهت مطالعه ارتباط از آزمون خی دو بهره گیری گردیده می باشد.سطح معناداری حاصل از آزمون 003.وکوچکتر از 05.می باشد.پس فرضیه ی فوق تایید می گردد و با در نظر داشتن داده ها می توان گفت رسانه ملی در اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار تاثیر بیشتری دارد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه