تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشنهادات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.افزایش محیط و فضای جغرافیایی مناسب برای معلمان و دانش آموزان

  1. افزایش اطلاعات جغرافیای سیاسی معلمان

3.ایجاد فضای سایبر و اینترنتی مدارس در سطح شهرستان روبار

4.ایجاد علاقه در میان دانش آموزان از طرف معلمان جغرافیا

5.زمینه سازی آموزش پروش شهرستان برای اشتیاق دانش آموزان به مباحث جغرافیا و جغرافیای سیاسی

6.بازبینی و مطالعه محتوای کتاب های درسی جغرافیا با رویکرد سیاسی و….

7.ایجادو برپایی همایش و کارگاههای توجیهی برای معلمان جهت آشنایی با مسایل جغرافیای سیاسی و اخبارسیاسی روز و جهان.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه