تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

3آموزش و پرورش

به طوری که در تاریخچه آموزش و پرورش استان گیلان آمده می باشد. شهرستان رودبار با در نظر داشتن جایگاه خاص جغرافیایی خود در فاصله نسبتاً زیاد در روستاها از هم و نیز هم جواری آن با طالقان و ….. همواره از شیوه های آموزشی طالقانی ها سود برده می باشد. به طوریکه تقریباً همه صاحب مکتب ها و یا رصدخانه ها یا طالقانی بوده یا شاگردان آنها قلمداد می شدند آموزش خط در ادبیات فارسی (حافظ ـ سعدی ـ عبید زاکانی و …. ) انجام می شده می باشد.

3مهاجرت.

مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی می باشد که بین دو واحد جغرافیایی صورت می گیرید.این تحرک جغرافیایی،متضمن تغییر اقامتگاه از مبدا یامحل حرکت به مقصد یا محل ورود می باشد.(تمنا،1878:1384) رودبار درگذشته به علل سیاسی مهاجر پذیربوده می باشد ،این مهاجران دو گروه بوده اند،گروه اول یا مخالفان حکومتهاکه به این منطقه پناهنده میشدند.گروه دوم قبایل مختلفی مانند کردها- ترکها بودندکه ایلات مختلف توسط حکومتهای وقت(صفویه-افشاریه)به این نواحی منتقل شدندتا قیام این قبایل جلوگیری کند.

اما درحال حاضر به علت کمبودامکانات بعضی از اهالی به اطراف مهاجرت کردندزمین لرزه 1369مزید بر این علت بوده می باشد. مهم ترین رویداد رودباریها در یک سده ی اخیر زلزله 29 خرداد 1369 بود که سبب ویرانی شهر و مرگ هزاران نفر گردید .(فاخته،175:1387) به دنبال این حادثه بافت شهری و اجتماعی رودبار دچار دگرگونی های فراوانی گردید.با در نظر داشتن عدم عوامل بازدارنده قانونی درکشوربسیاری از افراد به دنبال کار تحصیل و یا برخورداری از رفاه و بهداشت می باشد.ه گونه کلی امید به زندگی بهتر-سکونت گاههای خودراترک میکنندودر جای دیگر ساکن میشوند.مهاجران وارد شده به شهرستان رودباربعداز سال 1365ازمجموع واردشدگان به بخشهای مختلف شهرستان رودبار 56درصدمردو44درصدزن بودندکه 6/69درصد در نقاط شهری و 30درصد از نقاط روستایی جای گرفتند.این امر نشان دهنده نامساوی بودن امکانات جذب در نقاط مذکور می باشد.از نظر مهاجرت ها بیش از 70 درصد بعد از دهه 60صورت گرفته که 62درصد نیز بعداز زلزله خرداد جابه جا شده اند.مهاجران خارج شده از شهرستان رودباربر اساس تحقیقات انجام گرفته علل عمده مهاجرت دز داخل شهرستان و خارج از شهرستان به بخش های مختلف به ترتیب عبارتند از:

1-زلزله خردادماه 1369(4/39درصد)

2-جستجوی کار ومنبع درامد برای امرارمعاش(20درصد)

3-برخورداری از تسهیلات بهترعلمی و دانشگاهی (2/17درصد)

4-ازدواجهای برون شهری(2/5درصد)

5-انتقال های اجباری و شغلی(3/13درصد)

ازبین عوامل یادشده43درصد ازمهاجرتهای داخل شهرستان رودبار زلزله و تخریب روستاها بوده

می باشد.به گونه کلی از مجموع خارج شدگان از بخشهای مختلف رودبار89درصدمردو11درصدزن

بوده استکه 34 درصد مهاجرتها به نقاط شهری و66درصد ازمهاجرتها به نقاط روستایی بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه