عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

قسمتی از متن پایان نامه :

امروزه مفهوم امنیت حتی از این نیز فراتر رفته و نه به عنوان یک مفهوم ثانوی که تابع متغیرهای قدرت بوده و به تبع تحولات بین‎المللی دستخوش تحول می گردد، بلکه به عنوان یک متغیر مستقل در گفتمان‎های سیاسی جدید مورد مطالعه قرار می‌گیرد. امنیت امروزه با مبانی فلسفی و فکری گره خورده می باشد. بدین ترتیب، امنیت نه تنها به صورت سلبی «نبود تهدید» تعریف نمی‎گردد، بلکه به صورت ایجابی «وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و منافع ملی» تعریف می گردد و حتی امروزه و در موج سوم مطالعات امنیت جهانی، از مفهوم سومی تحت عنوان «امنیت اطمینان بخش» یاد می گردد. بر اساس نمونه‌های عملی موجود و یا مدل‌های نظری، به گونه کلی، سه الگو برای تثبیت یک وضعیت امنیتی در سطح منطقه‌ای قابل تصور می باشد:

الف ـ الگوی امنیت مبتنی بر موازنه قدرت: در این الگو، ترکیبی چند قطبی از کشورهایی هست که دارای روابطی سیال و براساس سود و زیان مقطعی هستند که در طول زمان ممکن می باشد تغییر کند. در این الگو منطق موازنه قوا پذیرفته شده می باشد و به گونه کلی هیچ کشوری به گونه دائم دوست و یا دشمن شناخته نمی‌گردد. این الگو بر پایه تهدیدات عیان و نهان نظامی استوار می باشد، اما وجود این تهدیدات به معنی نادیده انگاشتن حاکمیت، منافع ملی و نگرانی‌های امنیتی سایر بازیگران نیست. در مورد همه کشورها سطوح مختلفی از منافع مشترک یا متعارض هست و وجوه مشترک تقریباً به همه کشورها در هر منطقه اجازه می‌دهد که براساس شرایط با یکدیگر متحد شوند. به موجب الگوی مزبور کشورها تا حدی دارای ارزش‌ها و منافع مشترکی هستند و از این‌رو، تعاریف مشابهی از امنیت و ثبات ملی دارند؛ در این چارچوب، کشورها موجودیت سایر بازیگران را به رسمیت می‌شناسند و اولویت‌های سیاسی کشورها به گونه معقولی قابل پیش‌بینی و در طول زمان ثابت می باشد. (واعظی، 1385، ص 27)

ب ـ  الگوی هژمونیک: الگوی دوم برای ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای، الگوی هژمونیک می باشد که براساس غلبه منافع یک بازیگر بر سایر بازیگران و کاربرد عملیاتی ابزارهای نظامی و اقتصادی برای اعمال سیاست بازدارندگی طراحی می گردد. براساس این الگو، صف دوستان و دشمنان از یکدیگر تفکیک می گردد. در این الگو، رویکردی اجماعی برای مقابله با کشورهای غیر دوست هست و از همه امکانات و ابزارهای مختلف برای محدود کردن مانند عدم دسترسی به فن‌آوری‌های پیشرفته و تجهیزات نظامی استراتژیک بهره گیری می گردد. (واعظی، 1385،صص8-27)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج ـ  الگوی امنیت جمعی: این الگو نگاه متفاوتی به سیاست بین‌الملل دارد و تفکر اصلی و مرکزی حاکم بر آن عبارت از این می باشد که همه کشورها می‌توانند امنیت نسبی را از طریق پذیرفتن تعهدات متقابل در خصوص محدود کردن توانایی‌های نظامی برای خویش تأمین کنند. در این رویکرد امنیتی تنها دوستان و متحدان حضور نمی‌یابند، بلکه فرض بر این می باشد که کشورهای غیردوست همان محدودیت‌های فنی را بر رفتار خود خواهند پذیرفت که دوستان می‌پذیرند و این کار علی‌رغم وجود بی‌اعتمادی متقابل امری شدنی می باشد. همچنین فرض بر این می باشد که این محدودیت‌های قانونی و فنی امتیازات متقابلی را نیز در بر خواهد داشت. در این الگو، تضمین‌های امنیتی نه از طریق سلطه بلکه بر عکس از راه غیر قابل قبول کردن گزینش‌هایی که هدف آنها کسب سلطه بر رقیبان می باشد، به وجود می‌آید. در رویکرد امنیتی مبتنی بر مشارکت و همکاری، امنیت به گونه فزاینده‌ای به منزله ملک مشاعی تعریف می گردد که قابل تقسیم نیست. این رویکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسیم نمی‌کند، اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوی می باشد و همه شرکا خواستار امنیت متقابل هستند.(Kraig, 2004)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • شناسایی استراتژی دولت آمریکا در منطقه خاور میانه
  • ایجاد راهکارهای موثر در پیامدهای استراتژی دولت آمریکا در خاور میانه
  • کوشش در جهت ایجاد همگرایی با کشورهای خاور میانه در مقابله با استراتژی آمریکا در خاور میانه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه