تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

4یافته های پژوهش

دراین فصل به ارائه داده ها و آمار میدانی مستخرج از پرسشنامه در جداول و نمودارهای مرتبط ارائه شده پرداخته می گردد. بر این مبنا تحلیل آماری این پایان نامه بر اساس نتایج پاسخ های نمونه آماری مورد نظرکه 270 نفرمعلم و 370نفر دانش آموز می باشد و  شامل 22 شاخص یا سوال می باشد. که در یک مقیاس 6 گزینه ای در قالب شش گزینه خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم، اظهار نشده ارائه می­کردند،حاصل شده می باشد و نتایج آن به صورت 22 جدول و 22 نمودار در ذیل ارائه می گردد.همین گونه که اظهار گردید جامعه اماری ما در این پایان نامه معلمان و دانش آموزان شهرستان رودبار می باشند.لذا ترجیح داده گردید تا دانش آموزان و معلمان به یک پرسش نامه پاسخ بگویند.با در نظر داشتن این موضوع تعداد270 معلم و 370 دانش آموزان مجموعا پاسخ گویان پرسشنامه را تشکیل میدهند.توزیع پرسشنامه ها در منطقه ی آموزش و پرورش شهر عمارلو،رحمت آباد و شهررودبار پخش شده می باشد.توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بوده می باشد که پرسشنامه به تمامی مدارس مقطع دبیرستان شهرستان رودبار رسیده می باشد و معلمان و دانش آموزان هر سه منطقه پاسخ دهندگان این پرسشنامه ها را تشکیل داده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1)توزیع پاسخگویان بر حسب سن

مطالعه های صورت گرفته در زمینه ترکیب سنی پاسخگویان نشان می دهد که از مجموع پاسخگویان، سن پاسخگویان در پنج گروه 20-10 سال،30تا20سال، 30 تا 40 سال، 40 تا 50 سال و 50 و بالاتر دسته‌بندی گردید که گروه‌های سنی مشارکت‌ کننده در این پژوهش بدین تبیین می‌باشد: درصد سن پرسش شوندگان در شهرستان رودباردر جدول زیر آمده می باشد و اظهار گر این می باشد که بیشترین سن پاسخگویان دانش آموز در سن 10تا20سال می باشد،که 97.3درصد را به خود اختصاص داده می باشد.و بیشترین سن پاسخگویان معلم در سن 40تا50سال می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه