عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

هدف این پژوهش، مطالعه تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان می باشد. سؤالات پژوهش عبارتند از: چه ارتباط ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی هست؟چه ارتباط ای بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی هست؟چه ارتباط ای بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این پژوهش از نوع توصیفی- کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان می باشد. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی بهره گیری شده می باشد. جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به مقصود مطالعه فرضیات پژوهش از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. به مقصود تایید روایی، از نظر خبرگان در این زمینه بهره گرفته شده و به مقصود تایید پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ بهره گیری شده که اندازه آن 894/0 می باشد که نشان دهنده پایایی بالای آن می باشد. یافته‌های پژوهش بر وجود ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات، عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی صحه می‌گذارد اما با این حال نتایج نشان می‌دهد که با وجود این ارتباط، هنوز فناوری اطلاعات به عنوان یک کارکرد پشتیبان در سازمان نگاه می گردد. به مقصود تجزیه و تحلیل داده ها آغاز از آزمون همبستگی اسپیرمن به مقصود مطالعه فرضیات بهره گیری شده می باشد. در پایان نیز با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی برازش کلی مدل پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

کلمات کلیدی: فناروی اطلاعات ،سیستم های اطلاعاتی، عملکرد مدیریت منابع انسانی ، عملکرد سازمان ، اداره ثبت اسناد و املاک کاشان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1       اهداف پژوهش

پیشرفت های صورت گرفته در فناوری، ارائه دهندگان خدمت را قادر می کند تا فناوری‌های گوناگون را برای تحویل خدماتشان با یکدیگر ترکیب کنند. بهره گیری مشتریان از خدمات فراهم شده توسط این تکنولوژی ها با درجات متفاوتی از موفقیت همراه بوده می باشد. هدف این پژوهش، روشن کردن ابهاماتی می باشد که در ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی هست و یا به عبارت بهتر مطالعه ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکردهای مدیریت منابع انسانی می باشد. . این پژوهش بدین مقصود انجام خواهد گردید تا قسمت های مبهم تعاملات بین اجرای فناوری اطلاعاتی و مدیریت منابع انسانی را روشن کند و همچنین ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی را مورد مطالعه قرار دهد. بدین مقصود که بر درک بهتر از طراحی، اجرا و بهبود سیستم های منابع انسانی الکترونیکی پذیرفته شده بوسیله کارگزاران منابع انسانی، اثر داشته باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی با فرمت ورد