عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جدول                                                                                                                                                 صفحه

جدول 2-1 ویژگی های اطلاعات مناسب……………………………………………………………………………………….18

جدول 2-2 تأثیر های مدیریت منابع انسانی الکترونیک…………………………………………………………………….58

جدول 2- 3نقاط تصمیم انتخاب الکترونیک……………………………………………………………………………………79

جدول 2 -4 وظایف کارکردی مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………97

جدول 3-1: سوالات پرسشنامه به تفکیک متغیرها…………………………………………………………………………..115

جدول شماره3-2  : شاخص های مورد بهره گیری برای سنجش عملکرد مدیریت منابع انسانی………………..116

جدول شماره 3-3 : شاخص های مورد بهره گیری برای سنجش عملکرد سازمانی………………………………….116

جدول 3-4 : آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی کل پرسشنامه………………………………………………………….119

جدول 3-5 : آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی متغیر فناوری اطلاعات……………………………………………..119

جدول 3-6 : آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی متغیر عملکرد مدیریت منابع انسانی……………………………120

جدول 3-7 : آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی متغیر عملکرد سازمانی……………………………………………..120

جدول 4-1 : فراوانی برای سوالات مربوط به کاربرد فناوری اطلاعات………………………………………………127

جدول 4-2: فراوانی مربوط به عملکرد مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………128

جدول4-3: فراوانی مربوط به سوالات عملکرد سازمان……………………………………………………………………129

جدول 4-4: نتایج آزمون نرمال بودن(کولموگروف – اسمیرنوف)……………………………………………………..134

جدول 4-5:  جدول نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….139

جدول 4-6 : جدول نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….140

جدول 4-7:  جدول نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………. 141

 

فهرست اشکال

شکل                                                                                                                                                   صفحه

شکل 1- 1 مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..10

شکل 2-1 مدل سیستمی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………..21

شکل 2-2 ارتباط بین فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات……………………………………………23

شکل 2-3 تئوری هزینه مبادله و تاثیر فناوری اطلاعات……………………………………………………………………..38

شکل 2-4 هزینه نمایندگی و فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………39

شکل 2-5 تأثیر‌های مدیریت منابع انسانی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان…………………………………….57

شکل 2-6چالش‌های کلیدی مدیریت منابع انسانی برای مدیران امروز…………………………………………………65

شکل 2-7 مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک………………………………………………………………………………69

شکل 2-5 مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….88

شکل 4-1 : تحلیل عاملی تأییدی متغیرفناوری اطلاعات………………………………………………………………….136

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 4-2 : تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد مدیریت منابع انسانی………………………………………………137

شکل 4-3 : تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمان………………………………………………………………….138

شکل 4-4: مدل ساختاری و اعداد معناداری بین متغیرهای اصلی پژوهش…………………………………………143

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1       اهداف پژوهش

پیشرفت های صورت گرفته در فناوری، ارائه دهندگان خدمت را قادر می کند تا فناوری‌های گوناگون را برای تحویل خدماتشان با یکدیگر ترکیب کنند. بهره گیری مشتریان از خدمات فراهم شده توسط این تکنولوژی ها با درجات متفاوتی از موفقیت همراه بوده می باشد. هدف این پژوهش، روشن کردن ابهاماتی می باشد که در ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی هست و یا به عبارت بهتر مطالعه ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکردهای مدیریت منابع انسانی می باشد. . این پژوهش بدین مقصود انجام خواهد گردید تا قسمت های مبهم تعاملات بین اجرای فناوری اطلاعاتی و مدیریت منابع انسانی را روشن کند و همچنین ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی را مورد مطالعه قرار دهد. بدین مقصود که بر درک بهتر از طراحی، اجرا و بهبود سیستم های منابع انسانی الکترونیکی پذیرفته شده بوسیله کارگزاران منابع انسانی، اثر داشته باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی با فرمت ورد